Powrót

PLK w zarządzie Platformy ds. Wdrażania ERTMS

Piotr Wyborski – członek zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. – został wybrany do zarządu Platformy ds. Wdrażania ERTMS, czyli utworzonego w ramach Europejskiej Agencji Kolejowej ciała odpowiedzialnego za stworzenie i realizację strategii wprowadzania we wszystkich krajach wspólnotowych jednolitego Europejskiego Systemu Zarzadzania Ruchem Kolejowym składającego się z Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem (ETCS) i Globalnego Systemu Kolejowej Radiokomunikacji Ruchomej (GSM-R). Jego kandydatura wysunięta przez Wspólnotę Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej (CER) została zatwierdzona na pierwszym spotkaniu Platformy, które odbyło się 15 grudnia 2015 r. w Brukseli. Obok przedstawiciela PLK CER w zarządzie zasiądą także reprezentanci kierownictwa DB Netz (Niemcy), SNCF (Francja), RFI (Włochy) oraz Mitsui Rail Capital Europe (Holandia/Japonia).

Najważniejszym celem powołanego zarządu jest nadzór nad usprawnieniem, z udziałem decydentów z całego europejskiego sektora kolejowego, procesu wdrożenia i rozwoju sytemu ERTMS, także z uwzględnieniem kwestii ekonomicznych. Prace Platformy będą obejmować wszystkie aspekty systemu ERTMS, w tym przede wszystkim zapewnienie interoperacyjności, kompatybilności różnych wersji systemu oraz zgodności urządzeń pokładowych z urządzeniami przytorowymi. Prace będą koncentrować się na właściwym nadzorze nad specyfikacją systemu ERTMS i związanym z tym zarządzaniem zmianą specyfikacji wynikającą z wdrażania nowych funkcjonalności, poprawianiem błędów w specyfikacji czy znormalizowaniem ujednoliceniem zasad projektowych. Ponadto prowadzone będą prace związane z ujednoliceniem testowania systemu, weryfikacją produktów dostarczanych przez producentów systemu ERTMS i certyfikacją europejską WE oraz krajowymi procedurami, związanymi z dopuszczeniem do eksploatacji. Członkami Platformy mogą zostać przedstawiciele podmiotów reprezentujących interesariuszy zaangażowanych w rozwój oraz wdrażanie ERTMS. Obecnie są to przedstawiciele m.in. Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji Kolejowej (ERA), Wspólnoty Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej (CER), Stowarzyszenia Europejskich Zarządców Infrastruktury (EIM) oraz producenci.

Utworzenie Platformy ds. Wdrażania ERTMS to bardzo ważny krok na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz jakości usług w sektorze kolejowym w całej Unii. Sądzę, że wybór reprezentanta Polski do grona decydującego o przygotowaniu skomplikowanego procesu wdrożenia wspólnego dla całej Europy Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym, to docenienie roli i wagi jaką narodowy zarządca infrastruktury odgrywa i będzie odgrywał w rozwoju kolei na starym kontynencie – mówi Piotr Wyborski, członek zarządu PKP PLK S.A., dyrektor ds. utrzymania infrastruktury.

Najbliższe działania w celu przyspieszenia wdrożenia wspólnotowego systemu zarządzania ruchem to aktualizacja technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” (TSI CCS), rewizja planów wdrożenia ERTMS w poszczególnych krajach, a następnie studium dalszego rozwoju stosowanego dziś systemu łączności GSM-R.

Zarząd Platformy, którego decyzje będą miały wpływ na plany rozwoju systemu ERTMS, jest z punktu widzenia PKP PLK S.A. niezwykle ważnym gremium. Aktualnie PLK eksploatują system ETCS poziom 1 na Centralnej Magistrali Kolejowej, a także finalizują pilotażowe wdrożenie systemu ETCS poziom 2 wraz z GSM-R na linii E30 na odcinku Legnica – Węgliniec – Bielawa Dolna. W najbliższych 10 latach narodowy zarządca infrastruktury kolejowej planuje wdrożenie systemu ETCS na 4 tys. kilometrów linii, a systemu GSM-R w skali sieciowej – aż na prawie 14 tys. kilometrów linii.

Cel wprowadzenia Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS) (ang. European Rail Traffic Management System) to podniesienie atrakcyjności przewozów kolejowych i zwiększenie ich udziału w transporcie wewnątrz europejskim. Efektem wdrożenia systemu na polskich liniach kolejowych będzie podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu pociągów i zmniejszenie ryzyka wypadków. Nowa technologia urządzeń łączności i dostosowanie jej do standardów międzynarodowych pozwoli na zwiększenie przepustowości linii kolejowych, bardziej elastyczne zarządzanie ruchem i pozytywnie wpłynie na punktualność pociągów.

Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
tel. 694 480 239
rzecznik@plk-sa.pl