Powrót

PKP Polskie Linie Kolejowe stabilizują stawki dostępu

Zarządca narodowej infrastruktury kolejowej w dniu 14 marca przekazał do Urzędu Transportu Kolejowego projekt cennika ze stawkami dostępu na rok 2014. Średnia stawka wzrośnie o 3,7% wobec 4,8 % wzrostu w roku ubiegłym. Celem PLK jest wdrożenie polityki stawek motywującej  operatorów kolejowych do rozwoju. Przewoźnicy skorzystają również dzięki nowemu podziałowi stawki uzależniającej wysokość opłat od masy brutto pociągu. Obowiązujący cennik obecnie zawiera sześć przedziałów o rozpiętości od 90 do 150 ton, zaś propozycja przewiduje stworzenie aż 300 przedziałów o rozpiętości 10 ton. W praktyce oznacza to, że dotychczas przewoźnikom prowadzącym składy o masie 305 ton i 445 ton zarządca naliczał identyczną opłatę na podstawie tego samego przedziału cenowego. Tymczasem według nowej regulacji powyższy przypadek będzie dzielić aż 14 przedziałów, co pozytywnie odnotują wszyscy przewoźnicy, w szczególności większość przewoźników towarowych. Ograniczenie tempa wzrostu stawek jest realizacją zapowiadanych przez nas działań mających stabilizować rynek i ułatwić planowanie działalności przez przewoźników – powiedział Karol Depczyński członek zarządu dyrektor finansowy. To pierwszy krok na drodze do ustabilizowania tego kluczowego dla rynku parametru. Kolejnych efektów możemy spodziewać się po zakończeniu rozpoczętych działań restrukturyzacyjnych oraz optymalizacji procesów biznesowych.  
W przygotowaniu nowego cennika szczególną uwagę poświęcono realnemu oszacowaniu  przewidywanych kosztów i pracy przewozowej. Poważne różnice pomiędzy planami i realizacją w ubiegłych latach miały negatywny wpływ na wyniki finansowe spółki. Z powodu corocznego zbyt optymistycznego planowania pracy eksploatacyjnej w latach 2006 – 2012 PKP PLK poniosła koszty na poziomie 548 mln zł, które nie znalazły pokrycia w opłatach za udostępnienie infrastruktury. Nowa metodologia obliczania cennika przewiduje również stworzenie fundamentów do trwałej stabilizacji stawek w kolejnych latach poprzez ograniczenie wartości składników bazy kosztów: wynagrodzeń, amortyzacji, usług obcych i energii oraz czynników wpływających na ich wzrost. 
Zgodnie z art. 33 ust 8 Ustawy o transporcie kolejowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu Urząd Transportu Kolejowego zatwierdza lub odmawia zatwierdzenia stawek, które wchodzą w życie wraz z nowym rozkładem jazdy.   Zobacz prezentację

Dodatkowe informacje

Robert Kuczyński
Dyrektor ds. media relations
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
r.kuczynski@plk-sa.pl
22 473 30 02