Powrót

100 milionów złotych dla Bombardier Transportation za kontrakt na urządzenia sygnalizacyjne na linię Wrocław - Poznań

W wyniku badania i oceny dwóch ofert złożonych w postępowaniu przetargowym, za najbardziej korzystną uznano ofertę nr 1 przedstawioną przez konsorcjum w składzie: • Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o. – Pełnomocnik (Lider), Katowice • Krakowskie Zakłady Automatyki S.A., Kraków • Roman Sabat Biuro Wdrożeniowo-Projektowe SABEL, Wrocław na kwotę 94 593 643,90 PLN netto, 116 350 182,00 PLN brutto   Zamówienie obejmuje zaprojektowanie (adaptację projektu budowlanego z uzyskaniem pozwolenia na budowę i projekt wykonawczy) i wykonanie kompleksowej przebudowy sieci i urządzeń telekomunikacji oraz urządzeń automatyki kolejowej na linii kolejowej E 59, odcinek Wrocław Grabiszyn – granica województwa dolnośląskiego z wprowadzeniem do stacji Rawicz.   Zadaniem wykonawcy jest modernizacja i dostosowanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych do jazdy pociągów z prędkością 160km/h. Stacyjne i liniowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym muszą umożliwiać zabudowę w przyszłości systemu ERTMS poziom 2 dla umożliwienia jazdy pociągów z prędkościami powyżej 160km/h. Organizacja robót będących przedmiotem zamówienia musi być ściśle powiązana z organizacją robót podstawowych (roboty torowe, energetyczne, mostowe i inne), prowadzonych przez Wykonawcę, wyłonionego w ramach odrębnego postępowania, dla modernizacji linii kolejowej E 59 na tym odcinku.   Teletechniczne prace budowlane prowadzone będą na terenach stacji i szlaków kolejowych, a w nielicznych przypadkach poza terenem kolejowym. W ramach modernizacji dokonana będzie przebudowa układów torowych na stacjach i posterunkach ruchu. Odpowiednio do zmian układów torowych przebudowane zostaną także stacyjne urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Okres realizacji zamówienia wynosi 37 miesięcy od dnia wydania polecenia rozpoczęcia i nie dłużej niż do 30 czerwca 2014 r.   Modernizacja tej linii została podzielona na dwie fazy: Faza I projektu polega na dostosowaniu linii kolejowej do prędkości V=160 km/h wraz z elementami rozwiązań dla prędkości V=200 km/h w części dotyczącej układu geometrycznego torów, przystosowania obiektów inżynieryjnych do nowych obciążeń dynamicznych, zwiększonych wymogów bezpieczeństwa i przygotowania sieci trakcyjnej w zakresie rozstawu podpór. Faza II obejmuje dostosowanie pozostałych elementów do prędkości V=200 km/h uwzględniając: likwidację skrzyżowań w poziomie szyn, wpływ na środowisko, rozbudowę sieci trakcyjnej oraz dozbrojenie podstacji do nowego zapotrzebowania. Faza II jest przewidziana do realizacji po 2015 roku w ramach odrębnego projektu. Zakres modernizacji odcinka w ramach I fazy obejmuje wprowadzenie prędkości 160 km/h dla pociągów pasażerskich i 120 km/h dla pociągów towarowych, skrócenie od 30 do 60 minut czasu jazdy pociągów w ruchu pasażerskim oraz o 45 minut pociągów towarowych w stosunku do obecnego rozkładu jazdy, a także stworzenie przewoźnikom możliwości przygotowania atrakcyjnej oferty przewozowej osób i towarów (w tym możliwość wprowadzenia nowego i nowoczesnego taboru). Przeprowadzone zadania przyczynią się również do zminimalizowania wpływu linii kolejowej na środowisko naturalne oraz podniosą bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych w wyniku ograniczenia ich ilości i przejęcia funkcji zlikwidowanych przejazdów przez nowo wybudowane obiekty inżynieryjne i drogi dojazdowe. W wyniku modernizacji perony zostaną dostosowana dla osób niepełnosprawnych (wyposażenie w pochylnie lub windy dla osób niepełnosprawnych), a części przebudowywanych przepustów oraz obiektów mostowych do funkcji przejść dla zwierząt. Linia kolejowa Wrocław – Poznań jest linią dwutorową, zelektryfikowaną, o długości 162 km. Prowadzony jest na niej ruch pasażersko-towarowy. Postępująca degradacja infrastruktury kolejowej spowodowała, że wprowadzono liczne ograniczenia prędkości pociągów, co wydłużyło czas jazdy pociągów pospiesznych pomiędzy Wrocławiem i Poznaniem o 15%, a pociągów ekspresowych o 31%. Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK - "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", oraz trzecim celem horyzontalnym NSRO - "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności.” Projekt POIiŚ 7.1 - 4 „Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław – Poznań Etap II - odcinek Wrocław – granica woj. dolnośląskiego”, znajduje się na Liście Indywidualnych Programów Ministerstwa Rozwoju Regionalnego POIiŚ pod nr 7.1- 4.     Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko   Informacje dla mediów Robert Kuczyński PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji tel.22 47 321 47, e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl  

www.pois.gov.pl