Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. biorą aktywny udział w pracach organizacji międzynarodowych takich jak:

  • Europejska Komisja Gospodarcza Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ),
  • Międzynarodowy Związek Kolei (UIC),
  • Organizacja Współpracy Kolei (OSŻD),
  • RailNetEurope (RNE),
  • Platforma Europejskich Zarządców Infrastruktury Kolejowej (PRIME),
  • Stowarzyszenie Europejskich Zarządców Infrastruktury Kolejowej (EIM),
  • Wspólnota Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej (CER).


EKG ONZ (Europejska Komisja Gospodarcza Organizacji Narodów Zjednoczonych)

Europejska Komisja Gospodarcza (EKG) jest jedną z komisji regionalnych Organizacji Narodów Zjednoczonych, powołaną w 1947 r. w celu odbudowy powojennej Europy.

Celem EKG jest wzrost aktywności państw europejskich na polu gospodarczym oraz utrzymanie i wzmocnienie relacji ekonomicznych zarówno między tymi państwami, jak i resztą świata.

W ramach EKG ONZ opracowywane są m.in. konwencje międzynarodowe, także te dotyczące transportu – np. konwencja o międzynarodowym przewozie kolejowym (COTIF), której częścią jest regulamin o przewozach towarów niebezpiecznych (RID), a także Umowa Europejska o głównych międzynarodowych liniach kolejowych (AGC) oraz Umowa Europejska o ważnych międzynarodowych liniach transportu kombinowanego i obiektach towarzyszących (AGTC).

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pełnią w ramach EKG ONZ rolę nadzorującą w projekcie pn. Koleje Transeuropejskie (TER).

Projekt TER jest formą regionalnej współpracy pomiędzy krajami Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Jego głównymi calami są, m.in.: poprawa jakości i wydajności transportu, wsparcie procesu integracji europejskich systemów infrastruktury transportowej, jak również opracowanie spójnego i wydajnego międzynarodowego systemu transportu kolejowego i kombinowanego, zgodnie z ogólnoeuropejskimi umowami AGC i AGTC.

Szczegóły dotyczące działalności organizacji znajdują się pod adresem https://www.unece.org/


UIC

Międzynarodowy Związek Kolei (UIC) jest utworzoną w 1922 r. organizacją branżową o zasięgu światowym, której głównymi celami są m.in. promowanie transportu kolejowego na poziomie światowym w celu optymalnego sprostania obecnym i przyszłym wyzwaniom mobilności i zrównoważonego rozwoju, promowanie interoperacyjności, rozwijanie i ułatwianie wszelkich form współpracy międzynarodowej, proponowanie rozwiązań w zakresie poprawy parametrów technicznych i środowiskowych transportu kolejowego, poprawy konkurencyjności oraz redukcji kosztów transportu kolejowego.

W ramach swojej działalności UIC oferuje rozwiązania techniczne wypracowane przy współpracy członków organizacji m.in w zakresie bezpieczeństwa, nawierzchni kolejowej i podtorza, systemu ERTMS, systemów łączności (GSM-R i FRMCS), ochrony, zagadnień środowiskowych, infrastruktury pasażerskiej, polityki zakupowej, statystyki, zarządzania zasobami tzw. asset management, czy terminologii związanej z działalnością sektora kolejowego. W ramach UIC opracowywane są także wytyczne techniczne dla poszczególnych elementów systemu kolejowego.

Szczegóły dotyczące działalności organizacji znajdują się pod adresem https://uic.org/


OSŻD

Organizacja Współpracy Kolei (OSŻD) to organizacja międzynarodowa założona 1956 r. podczas posiedzenia ministrów właściwych ds. transportu kolejowego państw ówczesnego Bloku Wschodniego jako organizacja szczebla międzyrządowego.

Głównymi celami OSŻD są m.in.: rozszerzanie międzynarodowej komunikacji kolejowej Europy Zachodniej na wschodnie wybrzeże Azji oraz wprowadzanie zaawansowanych technologii w transporcie kolejowym, zapewnianie współpracy kolei pomiędzy Europą Środkową i Wschodnią oraz Azją w celu wymiany doświadczeń czy opracowywanie jednolitego międzynarodowego prawa transportowego. Obecnie organizacja skupia się również na poprawie komunikacji kolejowej pomiędzy Europą a Azją.

W ramach OSŻD funkcjonują komisje i grupy robocze, których przedmiotem działalności są różnorodne zagadnienia związane z transportem kolejowym. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są zaangażowane w prace komisji ds. polityki transportowej i strategii rozwoju, przewozów towarowych, przewozów pasażerskich, infrastruktury i taboru oraz w prace grupy roboczej ds. kodowania i informatyki.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. uczestniczą również w pracach wybranych grup roboczych.

Szczegóły dotyczące działalności organizacji znajdują się pod adresem https://osjd.org/


RNE

RailNetUrope (RNE) to europejskie stowarzyszenie, które powstało w 2004 roku, aby pomóc sprostać wyzwaniom, przed którymi stoi międzynarodowy sektor kolejowy. RNE ułatwia swoim członkom operacyjną działalność międzynarodową. Rolą RNE jest także zapewnianie wsparcia w zakresie zgodności z europejskimi ramami prawnymi. Wymaga to opracowywania zharmonizowanych międzynarodowych procesów biznesowych, szablonów, podręczników i wytycznych. Podsumowując, misją RNE jest pomaganie swoim członkom w sprostaniu wyzwaniom szybko zmieniającego się sektora kolejowego w Europie oraz promowanie międzynarodowego ruchu kolejowego.

W ramach RNE w charakterze członków pełnoprawnych działają zarządcy infrastruktury i urzędy alokujące przepustowość (36 członków) oraz w charakterze członków stowarzyszonych korytarze towarowe RFC (11 członków).

Jako organizacja parasolowa większość prac RNE odbywa się za pośrednictwem stałych grup roboczych i zespołów projektowych.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. posiadają swoją reprezentację w zarządzie organizacji.

Szczegóły dotyczące działalności organizacji znajdują się pod adresem http://rne.eu/


PRIME

Platforma Europejskich Zarządców Infrastruktury Kolejowej została utworzona w 2013 r.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., jako narodowy zarządca infrastruktury kolejowej w Polsce, jest zobligowana do członkostwa w PRIME (ang. Platform of Rail Infrastructure Managers in Europe) w oparciu o wymagania znowelizowanej dyrektywy 2012/34/UE, w ramach IV Pakietu Kolejowego. Członkami Platformy są: Komisja Europejska, zarządcy infrastruktury, a także – w statusie obserwatora - Agencja Kolejowa UE (ERA) oraz sektorowe organizacje międzynarodowe stowarzyszające zarządców.

Głównymi celami Platformy są: wdrożenie jednolitego europejskiego obszaru kolejowego, usprawnienie wdrażania Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS), prowadzenie analiz porównawczych i wymiana najlepszych praktyk między zarządcami infrastruktury kolejowej. Od czerwca 2017 r. PRIME pełni rolę Europejskiej Sieci Zarządców Infrastruktury, zgodnie z art. 7f dyrektywy 2012/34/UE ustanawiającej jednolity europejski obszar kolejowy, zmieniony dyrektywą (UE) 2016/2370. Do zadań Sieci należą, m.in. rozwijanie unijnej infrastruktury kolejowej, wspieranie terminowej i skutecznej realizacji jednolitego europejskiego obszaru kolejowego oraz eliminowanie wąskich gardeł w relacjach transgranicznych.

Szczegóły dotyczące działalności organizacji znajdują się pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/multisite/primeinfrastructure/about-prime/description_en


EIM

Stowarzyszenie Europejskich Zarządców Infrastruktury Kolejowej (EIM) z siedzibą w Brukseli utworzono w 2002 r. w następstwie liberalizacji rynku kolejowego w UE. Celem organizacji jest reprezentowanie interesów oraz wzmocnienie pozycji wszystkich zarządców infrastruktury kolejowej w UE i Europejskim Obszarze Gospodarczym. EIM zrzesza 15 zarządców infrastruktury kolejowej, w tym zarządców linii dużych prędkości. Jest to jedna z 12 europejskich organizacji kolejowych uznanych oficjalnie przez Komisję Europejską za „organ przedstawicielski sektora kolejowego”.

EIM wspiera prace Agencji Kolejowej UE (ERA) w pracach grupach roboczych. Przedstawiciel EIM zasiada w Radzie Administracyjnej ERA.

EIM pomaga również swoim członkom w rozwijaniu działalności poprzez dzielenie się doświadczeniami oraz know-how.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są obecne w organach statutowych EIM: Zgromadzeniu Ogólnym, Komitecie Zarządczym (Policy and Management Committee, PMC) oraz Technicznej Grupie Sterującej (Technical Steering Group, TSG).

Szczegóły dotyczące działalności organizacji znajdują się pod adresem https://eimrail.org/


CER

CER jest utworzoną w 1988 r. organizacją. Głównym celem jest wspieranie niezbędnego do stworzenia zrównoważonego systemu transportu rozwoju kolei, zarówno wydajnego jak i przyjaznego dla środowiska. Priorytetem w tym zakresie jest osiągnięcie optymalnie równomiernego podziału zadań w systemie transportowym, przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów dla społeczeństwa i wzroście efektywności ekonomicznej, jak również poprawie jakości usług kolejowych.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. uczestniczą w pracach Infrastrukturalnej Grupy Interesu CER.

Szczegóły dotyczące działalności organizacji znajdują się pod adresem https://www.cer.be/