Master Plan WWK

Kierunki rozwoju sieci kolejowej w Warszawskim Węźle Kolejowym Master Plan dla transportu kolejowego w aglomeracji warszawskiej (Master Plan WWK)

Master Plan WWK został opracowany w celu zebrania i usystematyzowania dorobku prac planistycznych prowadzonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w obszarze obsługującym aglomerację warszawską, czyli w Warszawskim Węźle Kolejowym (WWK). Dokument powstał także po to by zebrać wszystkie zakończone, obecnie prowadzone oraz rozważane do realizacji projekty w zakresie WWK, tak by wykazać jak wpisują się w kontekst:

  • całej sieci linii kolejowych w Polsce,
  • istniejącej i rozważanej do realizacji infrastruktury transportowej m. st. Warszawy i całej aglomeracji warszawskiej.

Opracowanie prezentuje również cele zarówno w zakresie konkretnych inwestycji jak również całego WWK, które są i powinny być realizowane przez działania PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Dokument ten powinien być podstawą do dalszych działań związanych z rozbudową i modernizacją infrastruktury kolejowej, które mogą być prowadzone przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (opracowanie dokumentacji projektowej i przedprojektowej, rozmowy z przewoźnikami, zachowywanie rezerwy terenowej pod przyszłe inwestycje), a także przez innych interesariuszy (przewoźników kolejowych, organizatorów publicznego transportu zbiorowego, gminy w zakresie terenów na i przy których będzie znajdowała się infrastruktura kolejowa).