Powrót

Znamy wykonawcę drugiego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

To konsorcjum w składzie:
 • Appia Tomasz Kazalski, Piaseczno;
 • Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego i Kolejowego Sp. z o.o., Zielonka;
 • Mostostal Infrastruktura Sp. z o.o., Warszawa
przedstawiło najkorzystniejszą ofertę na kwotę 39 336 000,00 PLN netto, 48 383 280,00 PLN brutto i podejmie się zadania polegającego na sporządzeniu dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu wynikających z zobowiązujących przepisów i prawa budowlanego: decyzji administracyjnych, opinii, zgód, uzgodnień, w tym pozwoleń na budowę, wykonaniu robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej oraz wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz dokumentacji powykonawczej. Wykonawca na wykonanie wszystkich prac ma 20 miesięcy. Głównym celem projektu jest połączenie Łodzi z miastami i gminami leżącymi w obszarze Aglomeracji Łódzkiej za sprawą skoordynowanej sieci transportowej w zakresie przewozu osób, a także integracja zbiorowego transportu publicznego tych miast z transportem kolejowym. Projekt wpłynie na wzrost znaczenia transportu i komunikacji kolejowej w obrębie Aglomeracji Łódzkiej, poprzez poprawę jakości usług związanych z przewozami pasażerskimi, jak również komfortu i bezpieczeństwa podróżowania na objętych projektem przystankach linii kolejowych nr 15, 16, 25 i 540. Realizacja projektu przyczyni się także do wzmocnienia roli transportu kolejowego względem indywidualnego i zbiorowego transportu kołowego. W ramach zadania przebudowanych będzie 9 istniejących stacji i przystanków osobowych oraz wybudowanych 8 nowych przystanków, a na 9 przejazdach zabudowane zostaną urządzenia samoczynnej sygna-lizacji przejazdowej. Przebudowane zostaną przystanki: na linii nr 15 Bednary – Łódź Kaliska:
 • Smardzew,
 • Glinnik,
 • Swędów,
 • StrykówGłowno
na linii nr 16 Łódź Widzew – Kutno:
 • Zgierz Północ,
 • Zgierz Kontrewers (dawne. Jedlicze Łódzkie)
 • Grotniki
 • Chociszew
Wybudowane zostaną przystanki: na linii nr 15 Bednary – Łódź Kaliska:
 • Radogoszcz Zachód,
 • Glinnik Wieś,
 • Bratoszewice (relokalizacja istniejącego przystanku),
 • Domaniewice Centrum,
na linii nr 16 Łódź Widzew - Kutno:
 • Zgierz Jaracza,
 • Ozorków Nowe Miasto
na linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska – Dębica, odcinek Łódź Kaliska – Łódź Chojny:
 • Pabianicka,
na linii nr 540 Łódź Chojny – Łódź Widzew
 • Dąbrowa
W październiku 2010 roku podpisana została umowa partnerska, na mocy której Beneficjentem (Liderem) projektu jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., partnerami natomiast są PKP S.A., Gmina Miasta Łódź i Gmina Zgierz. Przewiduje się, iż realizacja inwestycji przeprowadzona będzie w latach 2011 – 2013 przy współfinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych (koszty netto). Koszt projektu wynosi 58,2 mln PLN. Zadanie realizowane jest m.in. z oszczędności powstałych po wyłonieniu wykonawcy robót dla realizowanego aktualnie zadania pn. „Modernizacja linii Kolejowej nr 15 na odcinku Bednary – Zgierz wraz z budową łącznika na Lotnisko im. W. Reymonta – etap I przebudowa nawierzchni kolejowej na odcinku Łowicz – Zgierz".

Informacje dla mediów

Robert Kuczyński

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Centrum Realizacji Inwestycji

tel.22/4732147, e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl


„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego"