Powrót

Zawarto umowę na promocję inwestycji kolejowych realizowanych na terenie aglomeracji krakowskiej

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na kompleksowym przeprowadzeniu działań informacyjnych i promujących, w szczególności poprzez materiały informacyjne w prasie, przeprowadzanie kampanii w radio i Internecie, wykonanie reklamy typu full back na autobusach miejskich na terenie aglomeracji krakowskiej. Ponadto do zadań należy współpraca z mediami, a także przygotowanie plakatów, konferencji prasowych oraz broszur konferencyjnych.

Działania informacyjne i promujące mają na celu:

  • informowanie opinii publicznej o rezultatach, pozytywnych efektach, jak również utrudnieniach dla pasażerów mogących wystąpić przy realizacji przedsięwzięcia,
  • zwiększenie zainteresowania opinii publicznej na temat celów i korzyści wynikających z realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko istotnych dla zwiększenia konkurencyjności regionu i kraju,
  • zwiększenie świadomości opinii publicznej na temat udziału środków Unii Europejskiej w projektach realizowanych w ramach POIiŚ 2007-2013,
  • utrwalenie przekonania, że wykorzystane środki Funduszu Spójności przyczyniają się do rozwoju infrastruktury kolejowej, a tym samym rozwoju gospodarczego kraju i Unii Europejskiej,
  • upowszechnienie wiedzy i zwiększenie zainteresowania działaniami realizowanymi przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z efektywnym wykorzystaniem wsparcia finansowego Unii Europejskiej.

Realizacja zamówienia rozpoczyna się z dniem podpisania umowy, a termin jego wykonania upływa 31 grudnia 2012 roku.

Pod pojęciem Zintegrowanego Systemu Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej rozumiane jest wykonanie poniżej wymienionych kontraktów tj.:

1. Przebudowa stacji Kraków Główny wraz z robotami dotyczącymi organizacji węzła przesiadkowego,

2. Modernizacja linii kolejowej nr 109 Kraków Bieżanów – Wieliczka Rynek, oraz wykonanie robót na p.o. Kraków Łagiewnik,

3. Dostawa i montaż systemu dystrybucji i identyfikacji biletów,

4. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla budowy parkingów Park&Ride w Wieliczce i Wieliczce Rynek.


Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej jest kluczowym elementem infrastruktury kolejowej i miejskiej, zarówno w skali miasta, jak i regionu. Pełni on również bardzo istotną rolę w komunikacji dalekobieżnej (krajowej i zagranicznej) oraz regionalnej w transporcie pasażerskim. Położenie na przecięciu międzynarodowych korytarzy transportowych, w połączeniu z obsługą bardzo gęsto zamieszkałego obszaru aglomeracji Krakowa, tworzy bardzo duże, różnorodne i przecinające się potoki transportowe, wymagające odpowiedniego prowadzenia ruchu w poszczególnych gałęziach transportu zbiorowego. Istotne jest również przygotowanie odpowiedniej infrastruktury przesiadkowej.

Projekt ma bezpośredni związek z obsługą podróżnych (m.in. turystów, mieszkańców, osób dojeżdżających do pracy i uczących się), którzy przebywać będą w Krakowie. W stacji Kraków Główny powstanie węzeł przesiadkowy, na którym podróżni będą mogli się przesiadać na miejską komunikację zbiorową. Dla wykonania projektu zostaną zastosowane materiały ograniczające hałas, drgania oraz wibracje. Wszystkie inwestycje będą wykonywane w technologii przyjaznej dla środowiska.

   

www.pois.gov.pl

   

Projekt ubiega się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

   

Informacje dla mediów
Robert Kuczyński
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
tel.22 47 321 47, e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl