Powrót

Zatwierdzony cennik PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na rozkład jazdy 2018/2019

Według nowego cennika, średnia stawka jednostkowa opłaty podstawowej za zrealizowany przejazd pociągu jest mniejsza od średniej stawki według obecnie obowiązującego cennika dla przewoźników osób średnio o 5,1%, a dla przewoźników rzeczy, pomimo wprowadzenia części stawki jednostkowej opłaty podstawowej związanej z rodzajem wykonywanych przewozów – o 5,0%.

- Rozkład jazdy pociągów 2018/2019, z niższymi średnimi stawkami dla przewoźników, będzie pierwszym rozkładem, w którym w pełni będą uwzględnione zmienione przepisy prawa, co było bardzo dużym wyzwaniem dla spółki. To kolejny ważny krok, po tym jak na bieżący rok, po raz pierwszy od wielu lat, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawarły z wszystkimi przewoźnikami umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej oraz dodatkowo wprowadziły nowe rozwiązania wypracowane przy udziale przewoźników, dotyczące rekompensat za utrudnienia podczas inwestycji – mówi Marek Olkiewicz, wiceprezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Po raz pierwszy cennik został opracowany i zatwierdzony na podstawie znowelizowanych przepisów ustawy o transporcie kolejowym oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej. Element kalkulacji stawek jednostkowych jakim są koszty bezpośrednie uwzględnia postanowienia rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/909 z 12 czerwca 2015 r. w sprawie zasad obliczania kosztów, które są ponoszone bezpośrednio jako rezultat przejazdu pociągu.

W trakcie postępowania administracyjnego prowadzonego przez Prezesa UTK, w odpowiedzi na uwagi przewoźników kolejowych i ich stowarzyszeń, wprowadzono z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa modyfikacje w projekcie cennika. W szczególności zmniejszone zostały wielkości cennikowych przedziałów masy pociągu ze 100 na 60 ton, co wpłynęło na obniżenie stawek jednostkowych dla najlżejszych pociągów pasażerskich w szczególności szynobusów obsługujących linie lokalne.

W cenniku po raz pierwszy wprowadzono część stawki jednostkowej opłaty podstawowej związanej z rodzajem wykonywanych przewozów tzw. mark-up dla pociągów towarowych o masie nie mniejszej niż 660 ton, z wyłączeniem pociągów do przewozów intermodalnych, w wysokości 1,28 zł/pockm. Ze względu na to, że podstawą kalkulacji stawek jest wielkość pracy eksploatacyjnej w ostatnim zakończonym rozkładzie jazdy pociągów, a nie planowanej, która uwzględniałaby odnotowywany w tym rozkładzie wzrost pracy eksploatacyjnej, cennik uzupełniono o zapisy dotyczące możliwości zwrotu przewoźnikom towarowym części wniesionych opłat wynikających z mark-upu w przypadku zwiększenia pracy eksploatacyjnej w stosunku do założonej w kalkulacji stawek. W takim przypadku, po zakończeniu rozkładu jazdy pociągów 2018/2019 zostaną wystawione faktury korygujące uwzględniające zwrot części stawki jednostkowej opłaty podstawowej związanej z rodzajem wykonywanych przewozów w całości lub w części.

Na stronie internetowej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. zostanie opublikowany zatwierdzony cennik jako załącznik 15 do Regulaminu sieci 2018/2019 oraz przygotowywane jest oprogramowanie KALKULACJA do wyznaczania opłaty za przejazd pociągu według zadanych przez użytkownika parametrów pociągu i trasy przejazdu.

Zatwierdzenie projektu cennika oznacza, że został on przygotowany rzetelnie z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, co potwierdza Prezes UTK w uzasadnieniu. 

Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
rzecznik@plk-sa.pl
T: + 48 694 480 239