Powrót

Zarządzanie infrastrukturą kolejową - umowa pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a Koleją Białoruską

16 listopada w siedzibie Centrali PKP S.A. w Warszawie podpisano Porozumienie o współpracy w zakresie zarządzania infrastrukturą kolejową i dostępu do niej dla prowadzenia ruchu kolejowego przez granicę między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Białorusi.

W imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Porozumienie podpisali: Prezes Zarządu – Pan Zbigniew Szafrański oraz Członek Zarządu -  Pan Zbigniew Zarychta, a  ze strony Państwowego Zjednoczenia „Kolej Białoruska” - Dyrektor Kolei Białoruskiej, Anatolij A. Siwak.

Porozumienie jest efektem wspólnych prac polskich i białoruskich ekspertów, koordynowanych przez Biuro Współpracy Międzynarodowej.  Reguluje ono podstawy współpracy w zakresie zarządzania infrastrukturą  przy prowadzeniu ruchu przez granicę państwową i wypełnia dyrektywy Unii Europejskiej, nakazujące wydzielenie działalności w zakresie zarządzania infrastrukturą kolejową.

Kolejnym etapem będzie opracowanie Miejscowych Kolejowych Porozumień Granicznych dla poszczególnych przejść granicznych w oparciu o zawarte Porozumienie.

Dążenie do określenia uregulowań dla prowadzenia ruchu kolejowego przez granice państwowe jest realizacją właściwych regulacji unijnych i ministerstwa infrastruktury. Ma ono na celu aktywizację transportu kolejowego w Europie oraz zacieśnienie współpracy międzynarodowej. Porozumienie zawarte z Koleją Białoruską jest czwartym tego typu porozumieniem z sąsiednimi zarządcami infrastruktury, a pierwszym z partnerem spoza Unii Europejskiej. Ma ono zatem kluczowe znaczenie dla kontynuacji rozmów z pozostałymi partnerami zza wschodniej granicy Polski, gdzie w większości przypadków struktura kolei, jako takich, ma nadal charakter scentralizowany.