Powrót

Wizyta Ministra w Krakowie

W spotkaniu uczestniczyli : Andrzej Mucha - I Wicewojewoda Województwa Małopolskiego,  Andrzej Adamczyk - Poseł RP,  Piotr Boroń - Senator RP,  Józef Jeżewicz -Członek Zarządu PKP PLK S.A., Kierownictwo Oddziału Regionalnego PKP PLK S.A. w Krakowie i Dyrektorzy Zakładów  Linii  Kolejowych : w Krakowie, w Nowym Sączu i w Rzeszowie.
Dyrektor Naczelny Oddziału Regionalnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
w Krakowie - Włodzimierz Żmuda zaprezentował Oddział; poinformował też o stanie infrastruktury kolejowej, wskazując na wiek nawierzchni kolejowej (71,8 % nawierzchni ma powyżej 20 lat).
Zastępca Naczelnego Dyrektora Oddziału – Józefa Majerczak przedstawiła sytuację w zakresie aktualnie realizowanych inwestycji ze środków : ISPA (których znaczna cześć prowadzona jest na linii Nr 8 Warszawa – Kraków i linii Nr 91 Kraków – Medyka), ze środków własnych Spółki i z budżetu Państwa. Informując o projektach inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy unijnych oraz zamierzeniach inwestycyjnych, wnioskowanych do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego i Podkarpackiego na l. 2007-2013 - Włodzimierz Żmuda przedstawił wniosek o ujęcie odcinków linii z terenu IR Kraków, leżących w ciągu korytarza E30 - w projektach inwestycyjnych, współfinansowanych z funduszy unijnych w latach 2007-2013 (a nie po roku 2013 !).
Włodzimierz Żmuda apelował również o ujęcie w RPO Województw: Małopolskiego i Podkarpackiego linii kolejowych znaczenia regionalnego (obecnie Zarządy w/w Województw nie deklarują współfinansowania ze środków unijnych inwestycji kolejowych).
Członek Zarządu PKP PLK S.A. – Józef Jeżewicz podkreślił min. konieczność zwrócenia większej uwagi na przejścia graniczne w narodowej strategii. Odnosząc się do przedstawionej sytuacji w zakresie infrastruktury kolejowej – Minister Transportu i Budownictwa Jerzy Polaczek zaznaczył potrzebę istnienia systemowego, integralnego podejścia do transportu drogowego i kolejowego. Powiedział, że środki z akcyzy muszą być dzielone w proporcji nie jak 9 : 1 lecz w sposób zrównoważony.
Problematyka kolejowa winna być podnoszona w rożnych gremiach – by istniał tzw. „dobry nacisk w dobrej sprawie”.
Minister poruszył również kwestie dot. : budżetu na 2007 r.,  wzrostu akcyzy, uruchomienia Funduszu Kolejowego oraz konieczności przyjęcia strategii do 2030 r.
Poinformował, że w zakresie Transportu Kolejowego – rozważane są pewne warianty rozwiązań. Przygotowany został harmonogram realizacji najważniejszych inwestycji kolejowych w perspektywie 7 najbliższych lat.
W Programie Operacyjnym „Infrastruktura i Środowisko” planowane jest 4 mld 100mln euro na inwestycje kolejowe. Są czynione starania o zwiększenie tej kwoty o ponad 1mld 100 mln euro, by min. wzmocnić obszar kolejnictwa.
Najważniejszą rzeczą jest zmiana klimatu wobec całego Kolejnictwa. Trzeba budować nowy wizerunek również na arenie międzynarodowej.

Dorota Szalacha
Rzecznik Prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Oddział Regionalny w Krakowie