Powrót

VII Konferencja Naukowo-Techniczna SITK w Krakowie

Podejmowanie tej tematyki jest nieodzowne, zwłaszcza w kontekście procesu dostosowywania się polskiego kolejnictwa do ogólnoeuropejskich standardów technicznych, ekonomicznych i prawnych. Wejście Polski do Unii Europejskiej stwarza możliwość poznania i wdrażania nowoczesnych rozwiązań, stosowanych w krajach UE. W dniach 5-7.11.2008 r. w Krakowie odbyła się po raz siódmy Konferencja Naukowo-Techniczna "Nowoczesne Technologie i Systemy Zarządzania w Kolejnictwie", zorganizowana przy współpracy: Krajowej Sekcji Kolejowej SITK RP, Politechniki Krakowskiej oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddziału Regionalnego
w Krakowie. Tematyka konferencji obejmowała:
  • nowoczesne technologie w budowie, utrzymaniu i eksploatacji infrastruktury
    oraz  taboru w kolejnictwie,
  • uwarunkowania organizacyjne, ekonomiczne i formalno-prawne dla rozwoju transportu kolejowego,
  • kolej w obsłudze EURO 2012 oraz perspektywy jej dalszego rozwoju.
W Konferencji udział wzięło 196 osób, reprezentujących środowiska naukowe, polskie i zagraniczne  firmy kolejowe oraz działające na rzecz transportu kolejowego.
Podczas 6 sesji wygłoszono 16 referatów oraz przedstawiono10 prezentacji zastosowania najnowszych technologii w transporcie szynowym.
Efektem wygłoszonych referatów oraz wspólnej wymiany poglądów podczas w/w spotkania  są wnioski przyjęte przez uczestników Konferencji, które posłużą do dalszych działań.