Powrót

Umowa na linię E 30

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi, polegającej na opracowaniu dwóch analiz post-realizacyjnych, obejmujących weryfikację pierwotnego oszacowania kosztów i korzyści sporządzonego na etapie składania wniosków o dofinansowanie.

Zamówienie dotyczy dwóch projektów:

1. ISPA/FS Nr 2001/PL/16/P/PT/013 Modernizacja linii kolejowej E 30 na odcinku Węgliniec – Legnica

Projekt jest realizowany na linii kolejowej E 30, leżącej w III Paneuropejskim Korytarzu Trans-portowym i obejmuje: modernizację układu torów, przebudowę podtorza, kompleksową budo-wę odwodnienia torów, przebudowę układu rozjazdów, modernizację i likwidację przejazdów kolejowych w poziomie szyn, budowę peronów, modernizację sieci trakcyjnej, urządzeń zasi-lania trakcji i odbiorów nietrakcyjnych, roboty na obiektach mostowych i przepustach, przebu-dowę przejść dla pieszych, budowę dróg równoległych, budowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności.

Zakres rzeczowy projektu realizowany był w ramach 17 kontraktów: 7 kontraktów na usługi, 2 kontraktów typu „projektuj i buduj”, 8 kontraktów na roboty.

 

2. ISPA/FS Nr 2002/PL/16/P/PT/016 Modernizacja linii kolejowej E 30 na odcinkach: Węgliniec – Zgorzelec i Węgliniec – Bielawa Dolna

Projekt jest realizowany na linii kolejowej E 30, leżącej w III Paneuropejskim Korytarzu Trans-portowym i obejmuje: modernizację dwóch odcinków linii kolejowej E 30 (Węgliniec – Zgorze-lec i Węgliniec – Bielawa Dolna) w zakresie podtorza, nawierzchni, odwodnienia, obiektów in-żynieryjnych będących w złym stanie technicznym, sygnalizacji i łączności, elektryfikacji od-cinka C-E 30 Węgliniec – Bielawa Dolna i przygotowania odcinka Węgliniec – Zgorzelec do przyszłej elektryfikacji.

Zakres rzeczowy realizowany był w ramach 11 kontraktów: 4 kontrakty na usługi, 2 kontrakty typu „projektuj buduj”, 5 kontraktów na roboty.

Termin wykonania całości przedmiotu niniejszej umowy wynosi 90 dni od dnia podpisania umowy.

Po ukończeniu projektu Komisja Europejska dokonuje oceny sposobu jego realizacji w aspek-cie skuteczności i efektywności wykorzystania środków FS. Ocena końcowa obejmuje również osiągnięty stan realizacji projektu w aspekcie oszacowania stopnia realizacji pierwotnie zakła-danych celów. Celem bezpośrednim zamówienia jest uzyskanie analiz efektywności ekono-miczno-finansowej, które będą wykorzystane w opracowaniu Raportów końcowych dla Komisji Europejskiej.

 

 

Informacje dla mediów:
Robert Kuczyński
Rzecznik Prasowy
Centrum Realizacji Inwestycji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl
tel. +48 22 47 321 47

   

Oba projekty finansowane w ramach projektu FS Nr 2004/PL/16/C/PA/002 „Pomoc w zakresie przygotowania i wdrażania projektów kolejowych współfinansowanych z Funduszu Spójności”