Powrót

Udane testy nowoczesnego systemu sterowania ruchem kolejowym

ERTMS to zintegrowany system zarządzania ruchem kolejowym, który docelowo ma działać na najważniejszych liniach kolejowych w Europie. W Polsce wdrażany jest m.in. na linii kolejowej E30 z Legnicy do Bielawy Dolnej. Na liczącym ponad 84 km odcinku zamontowano urządzenia przytorowe – eurobalisy oraz maszty radiokomunikacyjne. Uzupełnieniem systemów ulokowanych w infrastrukturze są urządzenia pokładowe w lokomotywach, wspomagające oraz kontrolujące pracę maszynisty. 
W czerwcu br. na zamkniętych dla ruchu odcinkach linii kolejowych, najpierw od stacji Okmiany i szlaku Okmiany – Bolesławiec, następnie na odcinku pilotażowym Okmiany – Bolesławiec – Zebrzydowa rozpoczęto testy systemu. Pozwolą one zweryfikować przyjęte założenia dotyczące rozwiązań technicznych. W czasie prób sprawdzane są wszystkie aspekty działania systemu, w tym zasięg sygnału radiowego oraz transmisja danych pomiędzy urządzeniami przytorowymi i pokładowymi. 
Testy odbywają się według specjalnie opracowanych scenariuszy, które zakładają m.in. usterki czy celowe działania, np. niepodjęcie hamowania przez maszynistę lub niereagowanie na wskazania urządzeń. Pozwoli to sprawdzić, czy system w prawidłowy sposób zareaguje w tych ekstremalnych sytuacjach – mówi Jarosław Kozłowski z PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., odpowiedzialny za inwestycję. – Przeprowadzone do tej pory próby potwierdzają, że system sprawuje się zgodnie z przyjętymi założeniami – dodaje. 
W próbach bierze udział lokomotywa z serii EP09 z zabudowanymi urządzeniami pokładowymi ETCS i GSM-R. Po pomyślnym zakończeniu testów linia kolejowa wraz z systemem zostanie wprowadzona do eksploatacji, a wiedza zdobyta podczas badania posłuży do wdrożenia podsystemów ERTMS/ETCS i ERTMS/GSM-R na sieci kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
System ERTMS drugiego poziomu obejmuje ETCS, czyli Europejski System Sterowania Pociągiem, który umożliwia ciągłą kontrolę pracy maszynisty. Jego działanie polega na komunikowaniu się urządzeń przytorowych z lokomotywą i przekazywaniu informacji dotyczących m.in. maksymalnej dozwolonej prędkości na danym odcinku. W skład ERTMS drugiego poziomu wchodzi również cyfrowy system kolejowej komunikacji GSM-R, który wykorzystuje dedykowany kolei standard bezprzewodowej transmisji danych GSM do komunikacji głosowej między pracownikami kolei (dyżurnymi ruchu, dyspozytorami, maszynistami, pracownikami obsługi technicznej) oraz do przekazywania informacji do lokomotyw. 
Efektem wdrożenia systemu ERTMS na polskich liniach kolejowych będzie przede wszystkim zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu pociągów, co przekłada się na zwiększenie komfortu podróżowania. Dzięki interoperacyjności systemu, możliwy będzie swobodny przejazd pociągów między sieciami kolejowymi różnych zarządców. Nie będzie też konieczności wymiany lokomotyw na granicach poszczególnych państw.
Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II. Pilotażowe wdrożenie ERTMS/ETCS i ERTMS/GSM-R w Polsce na odcinku Legnica – Węgliniec – Bielawa Dolna” POIiŚ 7.1-15.1. 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
rzecznik@plk-sa.pl
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
tel. 694 480 239