Powrót

Ruszają prace nad studium wykonalności modernizacji węzłów kolejowych Łodzi, Poznania i Wrocławia

Podstawowym celem projektu jest wykonanie prac studialnych i przygotowawczych koniecznych do podjęcia modernizacji infrastruktury linii kolejowych wchodzących w skład węzłów kolejowych we Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi z włączeniem w przyszłości linii kolei dużych prędkości. Studium wykonalności ma za zadanie dostosowanie węzłów do potrzeb, skali i struktury przewozów kolejowych, a także efektywnej integracji poszczególnych gałęzi transportu w oparciu o zdefiniowane węzły przesiadkowe i integracyjne.

Zamówienie, podzielone na 11 etapów, zostanie zrealizowane w okresie 930 dni od daty zawarcia umowy. Wartość zamówienia wynosi 19 129 700 PLN netto. Oferta konsorcjum Sener Sp. z o.o. została uznana za najkorzystniejszą spośród 7 złożonych w postępowaniu przetargowym.

Rezultatem umowy będzie wybranie, na podstawie wyników analizy wielokryterialnej, wariantu przebiegu linii kolejowych w terenie wraz z obiektami towarzyszącymi i podejściami do węzłów kolejowych: poznańskiego, wrocławskiego i łódzkiego; przystosowanie funkcjonujących obecnie węzłów kolejowych do obsługi kolei dużych prędkości, opracowanie analizy techniczno-ekonomicznej dla przebiegu linii dużej prędkości w obszarze aglomeracji miejskich, łącznie z określeniem wymagań dla zapewnienia intermodalności systemu kolei dużych prędkości z innymi środkami transportu.

Informacje dla mediów
Robert Kuczyński
Dyrektor projektu
ds. komunikacji i planowania strategicznego
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Kolei Dużych Prędkości
tel. + 48 22 473 24 42
r.kuczynski@plk-sa.pl

Projekt ubiega się o współfinansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko