Powrót

Rewitalizacja i modernizacja tzw. „Kościerskiego korytarza kolejowego"

Pani Elżbieta Bieńkowska – Minister Rozwoju Regionalnego

Zgodnie ze złożonym Wnioskiem o dofinansowanie, całkowita wartość projektu wynosi 202 351 333,06 PLN (brutto), w tym: wydatki kwalifikowane – 165 861 748,40 PLN, wydatki niekwalifikowane (podatek VAT) – 36 489 584,66 PLN.

Poziom dofinansowania tego projektu z UE – EFRR wynosi 70,61% wydatków kwalifikowanych. Wkład UE – EFRR wynosi 117 119 127,08 PLN, a wkład krajowy (Fundusz Kolejowy i środki własne PKP PLK S.A.) – 85 232 205,98 PLN.

 

 
  • Długość odcinka linii – 67,3km
  • Długość torów – 83,3km
  • Powiaty – kościerski, kartuski
  • Miejscowości – Kościerzyna, Somonino, Gdańsk Osowa, Gdynia
 

Celem projektu jest uzyskanie w wyniku modernizacji prędkości maksymalnej 100–120 km/h, na odcinku Kościerzyna – Gdańsk Osowa oraz 90–100 km/h na odcinku Gdańsk Osowa – Gdynia Główna, a także skrócenie czasu jazdy pociągów o ok. 20–30 minut w zależności od taboru. Nastąpi poprawa stanu technicznego infrastruktury, zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu podróżowania. Rewitalizacja linii przyczyni się również do poprawy spójności i efektywności regionalnego systemu transportowego oraz zapewni dostępność do obszarów atrakcyjnych turystycznie i przyrodniczo.

Zakres prac obejmuje w szczególności:

- kompleksową wymianę nawierzchni kolejowej na długości 16,530 km toru;
- kompleksową naprawę bieżącą z całkowitą wymianą podkładów – 1,615 km toru;
- lokalne wzmocnienie podtorza na długości 16,530 km toru;
- korektę łuków w 5 lokalizacjach;
- wymianie rozjazdów – 4 szt.
- zabudowę dwóch nowych rozjazdów na odbudowywanym przystanku Glincz, co umożliwi przywrócenie połączenia między liniami kolejowymi nr 201 i 229.
- zmianę sposobu zabezpieczenia przejazdów (instalacje urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej – 3 szt. i telewizji przemysłowej – 1 szt.), a także naprawę nawierzchni na 21 przejazdach;
- naprawę istniejących peronów i urządzeń do obsługi podróżnych na 15 stacjach i przystankach osobowych, obejmującej kompleksową modernizację peronów – 19 szt. wraz z ustawieniem wiat i wymianą oświetlenia;
- modernizację 11 obiektów inżynieryjnych, w tym 10 wiaduktów kolejowych i 1 mostu;
- modernizację urządzeń sterowania ruchem kolejowym;
- modernizację urządzeń elektroenergetycznych i urządzeń łączności kolejowej.

Linia nr 201 na odcinku Kościerzyna – Gdańsk Osowa jest linią jednotorową, natomiast na odcinku Gdańsk Osowa – Gdynia Główna jest linią dwutorową.
Do rewitalizacji i modernizacji przewidywany jest odcinek Kościerzyna – Gdynia linii kolejowej o łącznej długości ponad. 67 km linii.

Termin realizacji projektu : II kwartał 2011 - III kwartał 2013 r.

 


Informacje dla mediów:

Ewa Symonowicz-Ginter

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział w Gdańsku
ul. Dyrekcyjna 2-4
80-958 Gdańsk
tel. 058 721 92 07, 694 480 211
e-mail:e.symonowicz-ginter@plk-sa.pl

   

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013