Powrót

Rewitalizacja i modernizacja linii kolejowych Olsztyn – Szczytno – Szymany

W dniu 7.10.2010r. w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie odbyła się konferencja prasowa, na której poinformowano o przekazaniu przez Urząd Marszałkowski PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja i modernizacja linii kolejowych Olsztyn – Szczytno – Szymany (odcinek Olsztyn – Szczytno linia kolejowa nr 219 i odcinek Szymany – Szczytno linia kolejowa nr 35), jako kolejowe połączenie modernizowanego lotniska w Szymanach z Olsztynem – etap I”.

Zgodnie ze złożonym Wnioskiem o dofinansowanie, całkowita wartość projektu wynosi 188 003 598,20 PLN (brutto), w tym: wydatki kwalifikowane – 154 101 310,00 PLN, wydatki niekwalifikowane (podatek VAT) – 33 902 288,20 PLN.

Informacje w tej sprawie przedstawili:

1. Jacek Protas, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
2. Jerzy Mietliński, Zastępca Dyrektora Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK S.A. w Warszawie,
3. Dariusz Kaczyński, Dyrektor Oddziału Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK S.A. w Gdańsku,
4. Bolesław Piechucki, Prezes Zarządu Portu Lotniczego Mazury Sp. z o.o.

Na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 sierpnia 2010 r., projekt ten został wybrany do dofinansowania ze środków UE – EFRR w ramach RPO Warmia-Mazury na lata 2007-2013. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznał dofinansowanie ze środków UE – EFRR w ramach RPO w wysokości 112 509 366,42 PLN, co stanowi 73,01% kosztów kwalifikowanych projektu.

Projekt kolejowego połączenia modernizowanego lotniska w Szymanach z Olsztynem będzie realizowany w dwóch etapach:

  • etap I - modernizacja linii kolejowych od stacji Olsztyn do stacji Szymany,
  • etap II - budowa łącznicy odchodzącej od linii nr 35 przed stacją Szymany dom terminala Portu Lotniczego Mazury wraz z urządzeniami sterowania ruchem dla tej łącznicy oraz peronu z wiatą przystankową przy terminalu lotniczym. Drugi etap będzie przygotowany po dokładnym ustaleniu lokalizacji terminala. Złożenie wniosku ma nastąpić w II półroczu 2011 r. po opracowaniu Studium Wykonalności i dokumentacji przedprojektowej oraz po przekazaniu przez Województwo Warmińsko-Mazurskie dla PKP PLK S.A. gruntów pod budowę linii kolejowej, a realizacja planowana jest do końca 2013 r.

Projekt rewitalizacji i modernizacji linii kolejowych nr 219 i 35 na odcinku Olsztyn – Szczytno – Szymany jest w całości zlokalizowany na terenie woj. warmińsko – mazurskiego w powiecie olsztyńskim i szczycieńskim. Planowana rewitalizacja i modernizacja dotyczy następujących odcinków linii kolejowych:

  • linia nr 219 Olsztyn Główny – Ełk na odcinku Olsztyn – Szczytno (długość całkowita ok. 44 km),
  • linia nr 35 Ostrołęka – Szczytno na odcinku Szymany – Szczytno (długość całkowita ok. 10,3 km).

Łączna długość ww. odcinków wynosi ok. 54,3 km.

 

Celem projektu jest zapewnienie szybkiego i bezpiecznego transportu kolejowego pasażerów z lotniska w Szymanach do stolicy województwa. W I etapie projektu zostanie przeprowadzona modernizacja linii kolejowych nr 219 i 35 na odcinku od stacji Olsztyn Główny do stacji Szymany. W etapie II dobudowany zostanie odcinek linii do terminala lotniczego.

Efektem realizacji I etapu inwestycji będzie:

  • uzyskanie kolejowego połączenia z Olsztyna do Szyman (docelowo połączenia z lotniskiem po realizacji etapu II projektu).
  • uzyskanie czasu przejazdu z Olsztyna do Szyman wynoszącego ok. 45 min (bez zatrzymania pociągu na przystankach leżących na trasie przejazdu, za wyjątkiem postoju technicznego pociągu wynoszącego ok. 5 min. na stacji w Szczytnie, wynikającego ze zmiany kierunku jazdy pociągu). Dla pociągów zatrzymujących się na wszystkich przystankach czas ten będzie wynosił ok. 49 min.

Poprawa stanu infrastruktury kolejowej linii nr 219 i 35 na odcinku z Olsztyna do Szyman przyczyni się do usprawnienia połączeń wewnątrz województwa i poprawi jego dostępność komunikacyjną. Realizacja przedmiotowej inwestycji istotnie przyspieszy integrację przestrzenną i gospodarczą woj. warmińsko – mazurskiego. Umożliwi wyższą dostępność rynku pracy i edukacji dla mieszkańców miejscowości położonych w sąsiedztwie modernizowanych linii kolejowych. Pozwoli także na zrównoważony rozwój obszarów miejskich i wiejskich, umożliwi wyprowadzenie uciążliwego przemysłu i usług na obszary podmiejskie oraz przyspieszy wzrost atrakcyjnych lokalizacji dla nowych inwestycji, w tym z sektora turystyki wakacyjnej i weekendowej.

 


Informacje dla mediów
Ewa Symonowicz-Ginter
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział w Gdańsku
ul. Dyrekcyjna 2-4
80-958 Gdańsk
tel. 058 721 92 07, 694 480 211
e-mail:
e.symonowicz-ginter@plk-sa.pl