Powrót

Prawie 400 milionów złotych na modernizację linii kolejowej na Podkarpaciu

Na zdjęciu widoczni od lewej: Marita Szustak - wiceprezes zarządu PRKiI S.A. we Wrocławiu; Stefan Dziedziul - prezes zarządu PRKiI S.A. we Wrocławiu; Mirosław Bożek - dyrektor Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK S.A.; Wiesław Ogłoblin - zastę

Jest to już czwarta umowa, podpisana w październiku i listopadzie, obejmująca jeden z sześciu odcinków linii kolejowej między Krakowem i Rzeszowem. Poprzednie umowy dotyczyły odcinków: Podłęże – Bochnia, Bochnia – Biadoliny, Biadoliny – Tarnów. Łączna wartość podpisanych dotychczas umów na modernizację linii kolejowej między Krakowem i Rzeszowem wynosi ponad 2,206 mld zł.

Zakres robót budowlanych na odcinku Sędziszów Małopolski – Rzeszów Zachodni obejmie między innymi:

 • modernizację układu torowego na długości 21,3 km linii,
 • budowę 8 peronów w miejscowościach Będziemyśl, Trzciana, Świlcza, Rudna Wielka,
 • przebudowę / budowę 15 wiaduktów kolejowych i 3 drogowych, 6 mostów, 30 przepustów,
 • budowę 4 przejść podziemnych dla pieszych (Sędziszów Małopolski w ciągu ulic Grunwaldzka – Księżomost, Będziemyśl, Trzciana, Rudna Wielka),
 • modernizację urządzeń sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacji,
 • całkowitą wymianę istniejącej sieci trakcyjnej w torach stacyjnych i szlakowych,
 • budowę 4,3 km ekranów akustycznych.

Wartość umowy wynosi 363.529.378,00 PLN brutto a wykonawcą prac będzie Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. we Wrocławiu.

Termin realizacji robót budowlanych planowany jest w okresie wrzesień 2011 r. – wrzesień 2014 r.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A rozpoczną modernizację infrastruktury bezpośrednio związanej z prowadzeniem ruchu pociągów i obsługą pasażerów. Dla poprawy obsługi podróżnych, w miejscowościach: Będziemyśl, Trzciana, Świlcza, Rudna Wielka, wybudowane zostaną nowe perony, przystosowane do obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Wśród kilkudziesięciu ważniejszych obiektów na obszarze modernizowanej linii, zaplanowano między innymi przebudowę wiaduktu kolejowego w Klęczanach (w ciągu drogi krajowej nr 4) oraz budowę wiaduktu drogowego w Olchowej (w ciągu drogi powiatowej). W Rzeszowie zlokalizowane zostanie Lokalne Centrum Sterowania ruchem kolejowym (LCS), umożliwiające zdalne sterowanie ruchem na odcinku pomiędzy Dębicą a Rzeszowem, tj. na długości około 45 km linii.

Inwestycja ta jest bardzo ważnym przedsięwzięciem. Jego realizacja wpłynie nie tylko na komfort podróżowania – mówi Dyrektor Projektu Józefa Majerczak z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.- ale również na komfort życia mieszkańców miejscowości położonych na tej trasie. Budowa przejść podziemnych dla pieszych oraz nowych peronów, przystosowanych do obsługi osób o ograniczonych możliwościach ruchowych w Będziemyślu, Trzcianie, Świlczy i Rudnej Wielkiej, przyczyni się do poprawy obsługi podróżnych. Budowa wiaduktów i likwidacja przejazdów kolejowych w poziomie szyn, w ciągu linii kolejowej Kraków – Medyka, podniesie znacznie poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego i kolejowego.

Międzynarodowy korytarz transportowy E30 łączący Europę Zachodnią ze Wschodnią przebiega na terenie Polski od granicy państwa z Niemcami przez Zgorzelec, Węgliniec, Wrocław, Opole, Gliwice, Katowice, Kraków, Tarnów, Rzeszów, Przemyśl na Ukrainę – do Lwowa i Kijowa.

Celem całego projektu jest pobudzanie rozwoju gospodarczego na szczeblu regionalnym i krajowym, poprawa jakości oferty przewozowej, w tym poprawa bezpieczeństwa, zwiększenie efektywności wykorzystania linii kolejowych, poprawa jakości połączeń między krajami Unii Europejskiej oraz z Ukrainą i Rosją, a także zmniejszenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne.

 

Projekt pod nazwą: „Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III” – POIiŚ 7.1-30:

 • wpisuje się w cel główny Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), tj.: „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej, przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowania tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej”,
 • ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007- 2015 (SRK), tj.: „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej”, przyjętej przez Radę Ministrów 20 listopada 2006 r., 
  Realizacja tego priorytetu polega na podniesieniu parametrów eksploatacyjnych linii E30, w tym zwiększeniu możliwych prędkości przewozów, likwidacji wąskich gardeł na tej linii oraz przenoszeniu ruchu z dróg na kolej,
 • jest zgodny z trzecim celem horyzontalnym Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007 – 2013 (NSRO), tj.: „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej, mająca podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski”. (Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 29 listopada 2006 r. i zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej w maju 2007 r.).

 

„Projekt ubiega się o dofinansowanie przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2007-2013”.

 

Informacje dla mediów
Dorota Szalacha
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział w Krakowie
tel. 12/393-54-00, e-mail: d.szalacha@plk-sa.pl

 

 

 

www.pois.gov.pl