Powrót

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko w Zarządzie Spółki

Rada Nadzorcza zaprasza do składania zgłoszeń w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Wiceprezesa Zarządu – dyrektora ds. eksploatacji spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

1. Kandydat na Wiceprezesa Zarządu – dyrektora ds. eksploatacji powinien spełniać kryteria: 1) wykształcenie wyższe techniczne, preferowane będzie wykształcenie wyższe związane z transportem kolejowym;
2) co najmniej 10-letni staż pracy, w tym 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym związanym z eksploatacją; 3) niekaralność i brak toczących się postępowań karnych wobec kandydata; 4) korzystanie z pełni praw publicznych oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych; 5) niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych; 6) dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
2. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:

1) list motywacyjny, zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu – dyrektora ds. eksploatacji; 

2) określenie stanowiska, na które kandyduje; 3) życiorys zawodowy (z podaniem adresu korespondencyjnego, e - mailowego, numeru telefonu kontaktowego);  4) aktualny, nie starszy niż 30-dniowy oryginał zaświadczenia o niekaralności; 5) poświadczone kopie następujących dokumentów:  a) dowodu tożsamości;
b) dyplomu ukończenia wyższej uczelni;
c) świadectw pracy (lub zaświadczenie o zatrudnieniu); 6) oświadczenie kandydata o:  a) ukończeniu studiów wyższych;
b) stażu pracy oraz doświadczeniu wymaganym na stanowisku, na które kandydat aplikuje;
c) korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
d) niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych;
e) braku toczących się postępowań karnych wobec kandydata;
f) braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7) oświadczenie w sprawie uzyskania absolutorium w związku z pełnieniem funkcji w organach osoby prawnej, jeżeli kandydat pełnił taką funkcję, za wszystkie okresy, w których kandydat pełnił taką funkcję; 

8) oświadczenie dotyczące prowadzenia działalności społecznej lub zarobkowej, która może powodować konflikt interesów z uwagi na przedmiot działalności Spółki, której dotyczy postępowanie, w przypadku gdy kandydat prowadzi taką działalność albo oświadczenie o nieprowadzeniu takiej działalności;

9) inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności kandydata.

Odpisy dokumentów, o których mowa w pkt 5) mogą być poświadczone przez kandydata, jednakże oryginały lub urzędowe odpisy tych dokumentów kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej najpóźniej w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymienione dokumenty i oświadczenia powinny być załączone w formie przewidzianej przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U. 2003 Nr 55, poz. 476 ze zm.). 

3. Zgłoszenia kandydatów winny być doręczone do Centrali Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, pok. 014, parter skrzydło C, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Wiceprezesa Zarządu – dyrektora ds. eksploatacji spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” w terminie do 9 listopada 2016 r. do godz. 15.00.

Przyjmujący zgłoszenie wyda, na żądanie, pisemne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zawierające datę i godzinę przyjęcia.

Zgłoszenia mogą być również przesłane pocztą kurierską lub listem poleconym na adres Centrali Spółki: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa ul. Targowa 74, pok. 014, parter skrzydło C. Decyduje termin wpływu pod wskazany powyżej adres. 

4. Informacje o Spółce, w zakresie przekazywanym z mocy prawa sądowi rejestrowemu, będą dostępne w siedzibie Spółki po uprzednim umówieniu, w terminie do 7 listopada 2016 r. do godz. 16.00.

Osobą upoważnioną do udostępniania dokumentów jest Pani Małgorzata Łazarewicz tel. 797 305 619.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu, nie podlegają rozpatrzeniu, o czym kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie i drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu numer telefonu i adres elektroniczny.

5. Każdy z kandydatów ma prawo wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego. Wycofanie następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia.
6. Złożone oferty zostaną otwarte 17 listopada 2016 r.

7. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi warunki formalne określone w ogłoszeniu, zostaną przeprowadzone w Centrali Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa ul. Targowa 74 do 2 grudnia 2016 r. 

W toku rozmów kwalifikacyjnych Rada Nadzorcza oceniać będzie w szczególności:
a) wiedzę w zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka;
b) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
c) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek działających w grupie kapitałowej;
d) znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa;
e) znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
f) znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;
g) znajomość przepisów prawa w zakresie dotyczącym działalności Spółki;
h) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce;

8. Nieobecność kandydata w terminie wyznaczonym na rozmowę kwalifikacyjną traktowana będzie na równi z rezygnacją z udziału w postępowaniu.

9. O wynikach postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie i drogą elektroniczną, na wskazany w zgłoszeniu numer telefonu i adres elektroniczny.

10. Przeprowadzający postępowanie kwalifikacyjne będzie mógł, bez podania przyczyn, w każdym czasie zakończyć postępowanie, bez wyłonienia kandydatów. 

11. Dokumenty kandydata, którego zgłoszenie nie uzyskało aprobaty Rady Nadzorczej, nie odebrane przez niego osobiście w terminie 14 dni od daty powiadomienia o braku aprobaty zostaną komisyjnie zniszczone.