Powrót

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa oraz Członków Zarządu PKP PLK S.A.

Rada Nadzorcza Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  z siedzibą Warszawie ogłasza o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na następujące stanowiska w Zarządzie tej spółki:

1)       Prezesa Zarządu,
2)       Członka Zarządu - dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych,
3)       Członka Zarządu - dyrektora ds. utrzymania infrastruktury,

spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  z siedzibą w Warszawie

1.       Kandydat na Prezesa Zarządu powinien spełniać kryteria:

a)       wykształcenie wyższe,

b)       co najmniej 8-letni staż pracy, w tym nie mniej niż 5-letnie udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi lub dużymi jednostkami organizacyjnymi podmiotów gospodarczych,

c)       znajomość przynajmniej jednego z języków obcych: angielski, niemiecki lub rosyjski, w stopniu umożliwiającym komunikowanie się,

d)       niekaralność i brak toczących się postępowań karnych wobec kandydata,

e)       korzystanie z pełni praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych,

f)         niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka Zarządu w spółkach handlowych,

g)       dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

2.       Kandydat na Członka Zarządu ds. finansowych i ekonomicznych powinien spełniać kryteria określone w punkcie 1 lit. c – g oraz następujące:

a)       wykształcenie wyższe (kierunkowe)

b)       co najmniej 5-letni staż pracy, w tym nie mniej niż 3-letnie udokumentowane doświadczenie na stanowisku kierowniczym obejmującym swoim zakresem obowiązków zarządzanie finansami, kosztami i kapitałami podmiotu gospodarczego.

3.       Kandydat na Członka Zarządu ds. utrzymania infrastruktury powinien spełniać kryteria określone w punkcie 1 lit. c – g oraz następujące:

a)       wykształcenie wyższe techniczne (kierunkowe),

b)       co najmniej 5-letni staż pracy, w tym nie mniej niż 3-letnie udokumentowane doświadczenie na stanowisku kierowniczym technicznymw podmiocie gospodarczym prowadzącym działalność w zakresie zarządzania infrastrukturą kolejową.

4.       Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:

a)       list motywacyjny, zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

b)       życiorys zawodowy (z podaniem adresu korespondencyjnego, e-mailowego, numeru telefonu i faksu),

c)       aktualne (oryginalne) zaświadczenie o niekaralności,

d)       aktualne (oryginalne) zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza medycyny pracy,

e)       poświadczone kopie następujących dokumentów:

  • dowodu tożsamości,
  • dyplomu ukończenia wyższej uczelni,
  • świadectw pracy (lub zaświadczenie o zatrudnieniu);

f)         oświadczenie kandydata o:

  • ukończeniu studiów wyższych,
  • stażu pracy oraz doświadczeniu na stanowisku kierowniczym (określonym w kryteriach),
  • korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
  • braku toczących się postępowań karnych przeciw kandydatowi;

g)       inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności kandydata,

h)       oryginały lub urzędowe odpisy dokumentów o których mowa w pkt. e – g kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej najpóźniej w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

5.   Zgłoszenia kandydatów winny być doręczone do Centrali Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03 – 734 Warszawa ul. Targowa 74, I piętro skrzydło E pok. 114, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu/Członka Zarządu ds. …. Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. .” w terminie do 28 stycznia 2009 r. do godz. 10.00.

6.  Informacje o Spółce, w zakresie przekazywanym z mocy prawa sądowi rejestrowemu, będą dostępne w siedzibie Spółki. Osobą upoważnioną do udostępniania dokumentów jest pani Urszula Chmielecka tel. + 48 (22) 47 332 96,  +48 (22) 47 338 39.

7.       Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu, nie podlegają rozpatrzeniu.

8.       Złożone oferty zostaną otwarte w dniu 29 stycznia 2009 r.

9.       Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi warunki formalne określone w ogłoszeniu zostaną przeprowadzone w siedzibie Spółki w dniu 5 lutego 2009r., w toku, których Rada Nadzorcza oceniać będzie m. in. wiedzę z co najmniej jednego z poniższych zagadnień:

a)       wiedza w zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa spółka,

b)       znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

c)       znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek działających w grupie kapitałowej,

d)       znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,

e)       znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,

f)         doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce,

g)       znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej,

h)       znajomość co najmniej jednego z wymienionych języków: angielski, niemiecki lub rosyjski, na poziomie umożliwiającym komunikowanie się,

i)         znajomość przepisów prawa w zakresie dotyczącym działalności Spółki.

10.   O wynikach postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

11.   Przeprowadzający postępowanie kwalifikacyjne będzie mógł, bez podania przyczyn, w każdym czasie zakończyć postępowanie bez wyłaniania kandydatów.

12.   Wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest ustalane zgodnie z ustawą z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 ze zm.).