Powrót

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska w Zarządzie Spółki

Rada Nadzorcza zaprasza do składania zgłoszeń w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowiska: Prezesa Zarządu, Członka Zarządu - dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych oraz Członka Zarządu - dyrektora ds. jakości inwestycji i ryzyka operacyjnego spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zwanej dalej PKP PLK S.A.

1. Kandydat na Prezesa Zarządu powinien spełniać kryteria:

a) wykształcenie wyższe;
b) co najmniej 10-letni staż pracy, w tym: 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym, przy czym nie krótsze niż 3-letnie udokumentowane doświadczenie na stanowisku kierowniczym, z uwzględnieniem zarządzania podmiotami gospodarczymi lub dużymi jednostkami organizacyjnymi podmiotów gospodarczych, pożądane doświadczenie menedżerskie w grupach kapitałowych;
c) niekaralność i brak toczących się postępowań karnych wobec kandydata;
d) korzystanie z pełni praw publicznych oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
e) niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych;
f) dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

2. Kandydat na Członka Zarządu - dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych powinien spełniać kryteria określone w pkt. 1 lit. od c - f oraz kryteria następujące:

a) wykształcenie wyższe (kierunkowe); dodatkowym atutem będzie wykształcenie podyplomowe z zakresu finansów, prawa lub zarządzania;
b) co najmniej 8-letni staż pracy, przy czym nie krótsze niż 5-letnie udokumentowane doświadczenie na stanowisku kierowniczym obejmującym swoim zakresem obowiązki zarządzania finansami.

3. Kandydat na Członka Zarządu - dyrektora ds. jakości inwestycji i ryzyka operacyjnego powinien spełniać kryteria określone w pkt. 1 lit. od c - f oraz kryteria następujące:

a) wykształcenie wyższe;
b) co najmniej 8-letni staż pracy, w tym nie mniej niż 5-letnie doświadczenie na stanowisku obejmującym swoim zakresem planowanie, przygotowanie lub realizację inwestycji w infrastrukturze; dodatkowym atutem będzie doświadczenie w realizacji inwestycji w sektorze transportu;
c) znajomość prawa polskiego i unijnego w zakresie wdrażania projektów infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków pomocowych w ramach perspektywy finansowej 2007 - 2013 oraz 2014 - 2020.

4. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:

a) list motywacyjny, zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PKP PLK S.A. w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko: Prezesa Zarządu, Członka Zarządu - dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych oraz Członka Zarządu - dyrektora ds. jakości inwestycji i ryzyka operacyjnego;
b) określenie stanowiska, na które kandyduje;
c) życiorys zawodowy (z podaniem adresu korespondencyjnego, e-mailowego, numeru telefonu kontaktowego lub faksu);
d) aktualny, nie starszy niż 30-dniowy oryginał zaświadczenia o niekaralności;
e) poświadczone kopie następujących dokumentów:

  • dowodu tożsamości;
  • dyplomu ukończenia wyższej uczelni;
  • świadectw pracy (lub zaświadczenie o zatrudnieniu);
f) oświadczenie kandydata o:
  • ukończeniu studiów wyższych;
  • stażu pracy oraz doświadczeniu wymaganym na stanowisku, na które kandydat aplikuje;
  • korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
  • niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych;
  • braku toczących się postępowań karnych wobec kandydata;
  • braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

g) oświadczenie w sprawie uzyskania absolutorium w związku z pełnieniem funkcji w organach osoby prawnej, jeżeli kandydat pełnił taką funkcję;
h) oświadczenie dotyczące prowadzenia aktywności społecznej lub zarobkowej, która może powodować konflikt interesów z uwagi na przedmiot działalności Spółki, której dotyczy postępowanie;
i) inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności kandydata.

Odpisy dokumentów, o których mowa w pkt. e mogą być poświadczone przez kandydata, jednakże oryginały lub urzędowe odpisy tych dokumentów kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej najpóźniej w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymienione dokumenty i oświadczenia powinny być załączone w formie przewidzianej przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U. Nr 55, poz. 476 ze zm.).

5. Zgłoszenia kandydatów winny być doręczone do Centrali Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03 - 734 Warszawa, ul. Targowa 74, pok. 014, parter skrzydło C, w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: .......... (wpisać nazwę stanowiska, którego zgłoszenie dotyczy) spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A." w terminie do 21 marca 2016 r. do godz. 16.00.

Przyjmujący zgłoszenie wyda, na żądanie, pisemne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zawierające datę i godzinę przyjęcia.

Zgłoszenia mogą być również przesłane pocztą kurierską lub listem poleconym na adres Spółki: Centrali Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03 - 734 Warszawa, ul. Targowa 74, pok. 014, parter skrzydło C. Decyduje termin wpływu pod wskazany powyżej adres.

6. Informacje o Spółce, w zakresie przekazywanym z mocy prawa sądowi rejestrowemu, będą dostępne w siedzibie Spółki po uprzednim umówieniu, w terminie do 21 marca 2016 r. do godz. 16.00.

Osobą upoważnioną do udostępniania dokumentów jest Pani Urszula Chmielecka, tel. +48 (22) 47 332 96.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu, nie podlegają rozpatrzeniu, o czym kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie i drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu numer telefonu i adres elektroniczny.

7. Każdy z kandydatów ma prawo wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego. Wycofanie następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia.

8. Złożone oferty zostaną otwarte w dniu 22 marca 2016 r.

9. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi warunki formalne określone w ogłoszeniu zostaną przeprowadzone w Centrali Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03 - 734 Warszawa, ul. Targowa 74 w dniu 29 marca 2016 r.

W toku rozmów kwalifikacyjnych Rada Nadzorcza oceniać będzie w szczególności:
a) wiedzę w zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka;
b) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
c) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek działających w grupie kapitałowej;
d) znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa;
e) znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
f) znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;
g) znajomość przepisów prawa w zakresie dotyczącym działalności Spółki;
h) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce.

9.1. W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na Prezesa Zarządu, poza zagadnieniami wymienionymi w pkt. 9, oceniana będzie również wiedza kandydata z co najmniej jednego z zagadnień dotyczących:

a) finansów (np. rachunkowości, oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa);
b) kształtowania strategii Spółki;
c) sprzedaży;
d) analizy rynku i konkurencji;
e) marketingu i promocji;
f) public relations;
g) prawa pracy;
h) roli zarządu w relacji z przedstawicielami pracowników;
i) zbiorowych stosunków pracy;
j) polityki rekrutacyjnej;
k) systemu ocen i motywacji pracowników;
l) szkoleń i rozwoju pracowników;
m) zagadnień merytorycznych właściwych dla stanowiska.

9.2. W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na Członka Zarządu - dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych, poza zagadnieniami wymienionymi w pkt. 9, oceniana będzie również wiedza kandydata z co najmniej jednego z zagadnień dotyczących finansów (np. rachunkowości, oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa).

9.3. W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na Członka Zarządu - dyrektora ds. jakości inwestycji i ryzyka operacyjnego poza zagadnieniami wymienionymi w pkt. 9 oceniana będzie również wiedza kandydata z co najmniej jednego z zagadnień dotyczących przygotowania i wykonawstwa przedsięwzięć inwestycyjnych oraz prowadzenia procesów inwestycyjnych, w tym finansowanych ze środków unijnych.

10. Nieobecność kandydata w terminie wyznaczonym na rozmowę kwalifikacyjną traktowana będzie na równi z rezygnacją z udziału w postępowaniu.

11. O wynikach postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie i drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu numer telefonu i adres elektroniczny.

12. Przeprowadzający postępowanie kwalifikacyjne będzie mógł, bez podania przyczyn, w każdym czasie zakończyć postępowanie bez wyłonienia kandydatów.

13. Dokumenty kandydata, którego zgłoszenie nie uzyskało aprobaty Rady Nadzorczej, nie odebrane przez niego osobiście w terminie 14 dni od daty powiadomienia o braku aprobaty zostaną komisyjnie zniszczone.