Powrót

Pomorze stawia na kolej – ogłoszono przetarg w ramach regionalnego programu operacyjnego

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym projektów budowlanych, uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień i pozwoleń, projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót i kosztorysów, zbiorczego zestawienia kosztów, a ponadto pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót.

W ramach robót budowlanych wykonane zostaną:

 • kompleksowa wymiana nawierzchni kolejowej na długości 10,8 km,
 • kompleksowa naprawa bieżąca z wymianą podkładów – 23,3 km,
 • kompleksowa naprawa bieżąca na łącznej długości 24,1 km,
 • lokalne wzmocnienia podtorza,
 • korekta łuków w 6 lokalizacjach,
 • wymiana rozjazdów – 11 szt.
 • zmiana sposobu zabezpieczenia przejazdów i przejść dla pieszych (instalacja urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej – 23 szt.  i telewizji przemysłowej – 10 szt.), a także naprawa nawierzchni na 90 przejazdach,
 • naprawa istniejących peronów  i urządzeń do obsługi podróżnych na 14 stacjach i przystankach osobowych, obejmująca kompleksową modernizację peronów wraz z ustawieniem wiat i wymianą oświetlenia;
 • modernizacja  5 obiektów inżynieryjnych, w tym 2 wiaduktów kolejowych i 3 mostów;
 • modernizacja urządzeń sterowania ruchem kolejowym;
 • modernizacja urządzeń elektroenergetycznych i urządzeń łączności kolejowej.

 

Linia kolejowa 213 jest linią o znaczeniu państwowym. Długość linii wynosi 61,8 km, przebiega przez powiaty: wejherowski i pucki oraz miejscowości: Reda, Mrzezino, Puck, Władysławowo, Kuźnica, Jastarnia, Hel. Aktualnie maksymalne prędkości dla pociągów pasażerskich, jak i dla pociągów obsługiwanych autobusami szynowymi są jednakowe i wynoszą od 60 ÷ 80 km/h. Celem projektu jest uzyskanie w wyniku modernizacji prędkości do 100 km/h, (a na odcinku Puck – Władysławowo do 90km/h), a także skrócenie czasu jazdy pociągów o ok. 15 - 25 minut w zależności od taboru oraz poprawa stanu technicznego infrastruktury, jak również zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu podróżowania. Rewitalizacja linii przyczyni się również do poprawy spójności i efektywności regionalnego systemu transportowego oraz zapewni dostępność do obszarów atrakcyjnych turystycznie i przyrodniczo.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.03.2011r. Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena.

   

Informacje dla mediów

Ewa Symonowicz-Ginter
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział w Gdańsku
ul. Dyrekcyjna 2-4
80-958 Gdańsk
tel. 058 721 92 07, 694 480 211
e-mail:
e.symonowicz-ginter@plk-sa.pl

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013