Powrót

Podpisano już piątą umowę w ramach modernizacji linii kolejowej między Krakowem, a Rzeszowem

Na zdjęciu widoczni od lewej: Stefan Dziedziul – Prezes PRKII, Marita Szustak Wiceprezes PRKII, Urszula Jóźwiak – Zastępca Dyrektora Centrum Realizacji Inwestycji, Mirosław Bożek – Dyrektor Centrum Realizacji Inwestycji

Jest to już piąta umowa, podpisana w okresie ostatnich trzech miesięcy, obejmująca jeden z sześciu odcinków linii kolejowej między Krakowem i Rzeszowem. Poprzednie umowy dotyczyły odcinków: Podłęże – Bochnia, Bochnia – Biadoliny, Biadoliny – Tarnów oraz Sędziszów Małopolski – Rzeszów Zachodni. Łączna wartość, pięciu dotychczas podpisanych umów na modernizację linii kolejowej między Krakowem i Rzeszowem wynosi ponad 2,7 mld zł.


Zakres robót budowlanych na odcinku Dębica – Sędziszów Małopolski obejmie między innymi:

 • modernizację układu torowego na długości 22,1 km,
 • przebudowę układów torowych na dwóch stacjach: Ropczyce, Sędziszów Małopolski,
 • przebudowę dwóch przystanków osobowych: Lubzina , Witkowice,
 • budowę nowego przystanku osobowego - Dębica Wschodnia,
 • przebudowę / budowę 20 wiaduktów kolejowych i 1 drogowego, 6 mostów, 1 estakady drogowej;
 • budowę 5 przejść podziemnych dla pieszych: dwóch w miejscowości Ropczyce i trzech w Sędziszowie Małopolskim,
 • likwidację 8 przejazdów i przejść w poziomie szyn oraz podwyższenie kategorii na jednym przejeździe,
 • modernizację urządzeń sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacji na stacjach Ropczyce i Sędziszów Małopolski,
 • całkowitą wymianę istniejącej sieci trakcyjnej w torach stacyjnych i szlakowych,
 • budowę 4,3 km ekranów akustycznych.

 

Wartość umowy wynosi 499 186 668,00 PLN brutto, a wykonawcą prac będzie konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. we Wrocławiu oraz Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej Sp. z o.o. w Krakowie.

Termin realizacji robót budowlanych planowany jest w okresie czerwiec 2011 r. – wrzesień 2013 r.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A rozpoczną modernizację infrastruktury bezpośrednio związanej z prowadzeniem ruchu pociągów i obsługą pasażerów. Dla poprawy obsługi podróżnych wybudowane zostaną nowe perony w miejscowościach: Dębica Wschodnia, Lubzina, Ropczyce, Ropczyce Witkowice, Sędziszów Małopolski, przystosowane do obsługi osób o ograniczonych możliwościach ruchowych. Wśród kilkudziesięciu ważniejszych obiektów na obszarze modernizowanej linii, zaplanowano między innymi przebudowę wiaduktów kolejowych w Dębicy w ciągu ulic: Świętosława i Sandomierskiej, w Ropczycach w ciągu ulic Wyszyńskiego oraz w Sędziszowie Małopolskim w ciągu ulicy Kolbuszowskiej. Wybudowane zostaną także wiadukt drogowy w ciągu drogi powiatowej nr 1288 w miejscowości Zawada oraz estakada drogowa na terenie Sędziszowa Małopolskiego.

 

Inwestycja ta ma olbrzymie znaczenie. Jej realizacja znacznie wpłynie na bezpieczeństwo i komfort podróżowania – mówi Dyrektor Projektu Józefa Majerczak z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.- ale również na komfort życia mieszkańców miejscowości położonych na tej trasie. Budowa przejść podziemnych dla pieszych oraz nowych peronów, przystosowanych do obsługi osób o ograniczonych możliwościach ruchowych przyczyni się do poprawy obsługi podróżnych. Natomiast budowa wiaduktów i likwidacja przejazdów kolejowych w poziomie szyn, w ciągu linii kolejowej Kraków – Medyka, podniesie znacznie poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego i kolejowego.

Międzynarodowy korytarz transportowy E30, łączący Europę Zachodnią ze Wschodnią przebiega na terenie Polski od granicy państwa z Niemcami przez Zgorzelec, Węgliniec, Wrocław, Opole, Gliwice, Katowice, Kraków, Tarnów, Rzeszów, Przemyśl na Ukrainę – do Lwowa i Kijowa.

Celem całego projektu jest pobudzanie rozwoju gospodarczego na szczeblu regionalnym i krajowym, poprawa jakości oferty przewozowej, w tym poprawa bezpieczeństwa, zwiększenie efektywności wykorzystania linii kolejowych, poprawa jakości połączeń między krajami Unii Europejskiej oraz z Ukrainą i Rosją, a także zmniejszenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne.

 

Projekt pod nazwą: „Modernizacja linii kolejowej E 30 /C-E 30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III” – POIiŚ 7.1-30:

 • wpisuje się w cel główny Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), tj.: „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej, przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowania tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej”,
 • ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007- 2015 (SRK), tj.: „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej”, przyjętej przez Radę Ministrów 20 listopada 2006 r., Realizacja tego priorytetu polega na podniesieniu parametrów eksploatacyjnych linii E30, w tym zwiększeniu możliwych prędkości przewozów, likwidacji wąskich gardeł na tej linii oraz przenoszeniu ruchu z dróg na kolej,
 • jest zgodny z trzecim celem horyzontalnym Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007 – 2013 (NSRO), tj.: „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej, mająca podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski”. (Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 29 listopada 2006 r. i zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej w maju 2007 r.).

 

 

Projekt ubiega się o finansowanie przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2007-2013

 

 

Informacje dla mediów:
Dorota Szalacha
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział w Krakowie
tel. 12/393-54-00, e-mail: d.szalacha@plk-sa.pl

 

 

www.pois.gov.pl