Powrót

Oświadczenie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. po publikacji Dziennika Gazety Prawnej 25 sierpnia 2015 r. nt. przejazdu w miejscowości Pniewite.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oświadczają, że warunki techniczne na przejeździe kat. D w miejscowości Pniewite, przy zachowaniu obowiązujących zasad bezpieczeństwa, zapewniały i zapewniają bezpieczny przejazd przez tory. Przyczyny wypadku, do którego doszło 3 czerwca 2015 r. będą znane po zakończeniu prac Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych oraz prokuratury i jest zbyt wcześnie, aby ferować w tej sprawie wyroki. Tragedia, która wydarzyła się w miejscowości Pniewite w województwie kujawsko-pomorskim poruszyła także środowisko kolejarzy, którzy oczekują na ustalenie przyczyn wypadku przez powołane do tego niezależne instytucje.

Odnosząc się do tez zawartych w artykule Polskie Linie Kolejowe informują:

1. Jeszcze przed kontrolą UTK, zgodnie z zaleceniami PKBWK, zarządca infrastruktury wprowadził na przejeździe wymagane zmiany,

2. Na wspomnianym w artykule przejeździe – zgodnie z Rozporządzeniem1) – zarządca infrastruktury ustawił znak stop w odległości 5 m od torów, ponieważ w odległości 20 i 10 m nie można było zapewnić odpowiedniej widoczności. Takie rozwiązanie jest zgodne ze wspomnianym Rozporządzeniem i gwarantuje kierowcy, który się zatrzyma, dojrzenie zbliżającego się pociągu i bezpieczny przejazd.

3. Wszystkie prace związane z usuwaniem roślinności na przejeździe prowadzone były zgodnie z przyjętym harmonogramem prac, po akceptacji komisji, która uprzednio odnotowała stan przejazdu.

4. Wójt gminy zaakceptował przebieg linii kolejowej na swoim terenie, w tym liczbę i rodzaj przejazdów kolejowo-drogowych, podpisując dokument przed rewitalizacją linii w 2013 r. Wspólny zespół przedstawicieli gminy Lisewo i PLK, po audycie przejazdów w lipcu 2015 stwierdził, że istnieje możliwość przebudowy dróg, tak, by zmniejszyć liczbę przejazdów. Zespół nie ograniczył funkcjonowania żadnego z przejazdów, co oznacza, że zapewniają one kierowcom bezpieczne przejeżdżanie przez tory.

5. Poza terenem przejazdu, przebieg drogi i jej nachylenie oraz ustawienie znaków m.in. informujących o zbliżaniu się do linii kolejowej, należy do zarządcy drogi.

6. Informacja o braku badań diagnostycznych jest nieprecyzyjna. W roku 2014 linia była wyłączona z użytkowania, gdyż trwały na niej prace rewitalizacyjne i siłą rzeczy nie prowadzono na niej wymienionych badań. Po zakończeniu inwestycji, jesienią 2014 r., linia została dopuszczona do użytku zgodnie z przepisami i dochowaniem procedur związanych z bezpieczeństwem. Wszystkie nieprawidłowości stwierdzone podczas wcześniejszych przeglądów zostały usunięte właśnie podczas rewitalizacji, a zalecenia po kontrolach zrealizowane.

6. Wbrew tezom autora artykułu, badania diagnostyczne na tym przejeździe nie służyły do określenia kategorii przejazdu. Wszystkie dane, niezbędne do ustalenia jego właściwej kategorii, w tym iloczyn ruchu, zostały zebrane i na ich podstawie ustalono kategorie.

7. Opisane w materiale zapisy w metryce zawierają uchybienie polegające na braku parafki przy dwóch zapisach na jednej ze stron dokumentu. Zarówno dokument, jak i parafki nie łącza się ze zdarzeniem. Zmiany były dokonane w sposób czytelny pozwalający na odczytanie wcześniejszych zapisów.

Ponadto informujemy, że linia kolejowa nr 207 na odcinku Chełmża – Grudziądz została zmodernizowana w 2014 roku. Zarówno stan linii, jak i przejazdów uległ znacznej poprawie, wspomniany przejazd został przebudowany, wymieniono na nim nawierzchnię, ustawiono znaki. W sumie, w gminie przebudowano 3 przejazdy kolejowo-drogowe. O rodzaju i kategorii przejazdu zawsze decyduje komisja złożona z 3 podmiotów: zarządcy drogi, policji i zarządcy linii kolejowej. Decyzja jest podejmowana w oparciu o przepisy ustawy i rozporządzenia, które biorą pod uwagę tzw. iloczyn ruchu, czyli liczbę samochodów i pociągów na przejeździe. W przypadku tego przejazdu iloczyn wynosi 237, a do zmiany kategorii na wyższą musiałby przekroczyć 20 000.

PLK zarządza blisko 13000 przejść i przejazdów kolejowo-drogowych zlokalizowanych na 18,5 tys. km linii kolejowych. Blisko 60% z nich, to przejazdy kat. D. na których w I półroczu 2015 zanotowaliśmy o 33% mniej wypadków, niż w roku ubiegłym. Audyty i kontrole przejazdów odbywają się stale i co roku na podstawie decyzji zarządu PLK z 2011 roku. Takich kontroli przeprowadzamy kilka tysięcy rocznie. Ponadto Polskie Linie Kolejowe modernizują przejazdy kolejowo – drogowe w całym kraju. Program wart ponad 300 mln zł pozwolił w czasie dwóch ostatnich lat zmodernizować ok. 300 przejazdów.

 

Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Rzecznik Prasowy
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 662 114 900

1) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowania.