Powrót

Modernizacja linii kolejowej E 65, odcinek Warszawa - Gdynia

Wykonawcą dokumentacji będzie konsorcjum firm w następującym składzie:

- Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o., występujące w charakterze pełnomocnika konsorcjum oraz:

- Jacobs GIBB (Polska) Sp. z o.o. (Warszawa)
- Centralne Biuro Projektowo - Badawcze Budownictwa Kolejowego „Kolprojekt” Sp. z o.o.,
- Biuro Projektów Kolejowych i Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. (Łódź) Wartość zamówienia wynosi 6 900 000 EUR (wartość umowy netto), w tym udział Funduszu Spójności stanowi 85% kosztów kwalifikowanych i wynosi 5 865 000 EUR. Termin wykonania prac przewidzianych umową upływa 7 maja 2008 r.
Przedmiotem umowy jest przygotowanie dokumentacji projektowej oraz dokumentacji przetargowej w zakresie pozwalającym wykonać roboty budowlane związane z modernizacją linii E 65 na obszarze lokalnych centrów sterowania (LCS) w Gdańsku i Gdyni, tj. linii kolejowej nr 9 Warszawa - Gdańsk od km 315,700 do km 328,120 (odcinek Cieplewo - Gdańsk) oraz linii nr 202 od km 0,000 do 26,172 (odcinek Gdańsk Główny - Gdynia). Umowę podpisali: w imieniu wykonawców prokurenci BPK Poznań: Zdzisława Michalska i Wojciech Błasiński, a w imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. członkowie Zarządu: Teresa Zwiernik i Andrzej Trębicki. W 2004 r. zostało opracowane studium wykonalności modernizacji linii kolejowej E 65 na odcinku Warszawa - Działdowo - Gdynia. W opracowaniu tym przyjęto podział linii na 8 części realizacyjnych, którymi są odcinki objęte lokalnymi centrami sterowania (LCS) z siedzibami w Nasielsku, Ciechanowie, Działdowie, Iławie, Malborku, Tczewie, Gdańsku oraz Gdyni. Głównymi celami modernizacji odcinka Warszawa -  Gdynia są: - przygotowanie infrastruktury technicznej linii do parametrów eksploatacyjnych określonych w umowach AGC i AGTC tj. prędkości pociągów zestawionych z taboru klasycznego
w ruchu pasażerskim do 160 km/h a w ruchu towarowym do 120 km/h i nacisku na oś 225 kN;
- przystosowanie linii do kursowania taboru z wychylnym nadwoziem z prędkością maksymalną 200 km/h;
- spełnienie wymagań określonych w decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej interoperacyjności podsystemów utrzymania, sterowania, infrastruktury, energii, ruchu kolejowego i taboru w transeuropejskim systemie dużych prędkości;
- zwiększenie efektywności systemu sterowania ruchem;
- umożliwienie zatrzymywania pociągów na torach dodatkowych bez konieczności zajmowania torów szlakowych, na co pozwoli zmodernizowany układ torowy na stacjach;
- zwiększenie bezpieczeństwa na skrzyżowanie z drogami przez budowę nowych skrzyżowań dwupoziomowych, oraz wyposażenie pozostałych przejazdów  w nowoczesną sygnalizację i nadzór wizualny;
- poprawa jakości przewozów i wzrost efektywności wykorzystania linii kolejowej poprzez umożliwienie użycia nowoczesnych lokomotyw elektrycznych o mocy 6 MW oraz taboru z wychylnym nadwoziem, skrócenie czasu jazdy i zwiększenia przepustowości linii;
- zachowanie dotychczasowych funkcji wybranych stacji z możliwością osiągnięcia przyszłej zwiększonej oferty przewozowej;
- udoskonalenie połączeń poprzez transeuropejską sieć transportową TEN-T między krajami Europy Północnej a krajami Europy Południowej;
- poprawa ochrony środowiska w obszarze prowadzonych robót budowlanych;
- zmniejszenie zagrożenia oddziaływania ładunków niebezpiecznych na środowisko;
- zdecydowane zmniejszenie kosztów bieżącego utrzymania infrastruktury z tytułu zastosowania elementów o wysokiej niezawodności i trwałości, uzyskanie poprawy oferty przewozowej, a w konsekwencji zwiększenie ilości klientów przez:
  • zwiększenie komfortu podróży,
  • skrócenie czasu podróży,
  • zwiększenie konkurencyjności kolei (prędkość i punktualność),
  • zwiększenie bezpieczeństwa podróżnych.