Powrót

Modernizacja linii kolejowej E 20 na odcinku Rzepin - granica państwa

Wykonawcą kontraktu o wartości 4 987 823, 31 euro, polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu przejść dla zwierząt będzie konsorcjum “INTERCOR-TORPOL Mosty Katowice” w następującym składzie: - Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o.,
- TORPOL  Sp. z o.o.
- Mosty Katowice Sp. z o.o. Prace zostaną sfinansowane w 75% ze środków Unii Europejskiej oraz w 25% z budżetu państwa. Różnica między ofertą a planowaną kwotą wg. nowej struktury kosztów kwalifikowanych zostanie pokryta ze środków własnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (kredyt EBI). Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenach leśnych Puszczy Rzepińskiej a jego celem jest minimalizacja zagrożenia związanego z pokonywaniem trasy kolejowej przez dziko żyjącą zwierzynę. Wybudowanie przejść dla zwierząt przyczyni się do zachowania ich populacji. Umowa zostanie zrealizowana w ciągu 10 miesięcy. Drugi z kontraktów polegać będzie na prowadzeniu nadzoru inżynierskiego nad budową dwóch przejść dla zwierząt. Wykonawcą umowy będzie Jacobs GIBB (Polska) Sp. z o.o. Wartość umowy opiewa na kwotę 146 280 euro.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 22 miesiące od dnia podpisania umowy.
Prace zostaną sfinansowane ze środków Unii Europejskiej (75%) oraz z budżetu państwa (25%). Umowy podpisali: w imieniu wykonawców prezes i wiceprezes Zarządu „INTERCOR” Zdzisław Piętek i Piotr Jurczyk oraz dyrektor generalny JacobsGIBB (Polska) Sp. z o.o. Jakub Łoch, a w imieniu PKP PLK S.A członkowie Zarządu Agnieszka Safuta-Pawlak oraz Teresa Zwiernik. Dotychczas podpisano następujące kontrakty: 1. W dniu 18 lipca 2002 roku podpisano z Konsorcjum Sigma Rail PRK S.A. Poznań (Niemcy) kontrakt na modernizację linii kolejowej E 20 na odcinku Rzepin – granica państwa. Zakończenie kontraktu odbyło się 21 czerwca 2004 roku. 2. W dniu 30 sierpnia 2002 roku podpisano z JacobsGIBB (Polska) Sp. z o.o. kontrakt na prowadzenie nadzoru nad projektem „Modernizacja linii kolejowej E 20 na odcinku
Rzepin – granica państwa”. Inżynier nadal pełni funkcję nadzoru w ramach trwającego okresu gwarancyjnego wykonywanych robót. 3.W dniu 14 września 2005 roku podpisano umowę z Towarzystwem Ekologicznym „Ziemia Przede Wszystkim” na przygotowanie analizy przyrodniczo - budowlanej. Wartość umów dotychczas zawartych wynosi  27 877 086,40 euro.

Zakres zakończonych prac modernizacyjnych obejmował: - budowę przystanku osobowego w Słubicach,
- przebudowę stacji Kunowice,
- wymianę nawierzchni na 15 km linii kolejowej,
- przebudowę 15 km samoczynnej blokady liniowej oraz urządzeń  elektroenergetycznych,|- modernizację urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
- przebudowę sieci trakcyjnej na całym odcinku. Opis odcinka Rzepin – granica państwa leżącego na linii kolejowej E 20: Przygraniczny odcinek linii kolejowej E 20 Rzepin - granica państwa o długości 15 km leżący w ciągu II europejskiego korytarza transportowego Berlin - Warszawa - Moskwa jest częścią modernizowanej linii E 20 Warszawa -  Poznań - Kunowice. Dostosowany został do międzynarodowych standardów określonych w umowach AGC i AGTC, tj. do prędkości 160 km/h w ruchu pasażerskim i 120 km/h w ruchu towarowym oraz nacisku 225 kN/oś
w wyniku, czego nastąpił wzrost przepustowości linii kolejowej.
Modernizacja wymienionego odcinka linii stworzyła możliwość zwiększenia prędkości jazdy pociągów międzynarodowych wysokiej klasy (EC, IC, Ex) na polskim odcinku granicznym.
W związku z niewykorzystanymi kwotami na projekcie uzyskano zgodę Komisji Europejskiej  na rozszerzenie zakresu prac o zaprojektowanie i wybudowanie dwóch przejść dla zwierząt oraz o nadzór inżynierski nad budową ww. przejść. Całkowity koszt projektu Nr ISPA/FS 2000/PL/16/P/PT/003 „Modernizacja linii kolejowej E 20 na odcinku Rzepin – granica państwa” wynosi 24 195 902 euro.

Koszty kwalifikowane wynoszą 23 033 384 euro, w tym: - grant ISPA/FS 17 275 038 euro,
- budżet państwa 5 758 346 euro. Termin ważności memorandum finansowego: 31 grudnia 2007 roku.