Powrót

Konsultacje społeczne-Koleje Dużych Prędkości

11 sierpnia br. Minister Infrastruktury skierował do konsultacji społecznych projekt "Programu budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce" oraz strategiczną "Prognozę oddziaływania na środowisko dla Programu budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce" Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r. nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. nr 140, poz. 984) oraz ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 627 oraz z 2008 r. nr 111, poz. 708), nakładają obowiązek przeprowadzenia szerokich konsultacji społecznych Programu i Prognozy. Konsultacje te mają otwarty charakter.
W związku z tym zapraszamy do udziału w konsultacjach i uprzejmie prosimy o przekazywanie opinii, stanowisk, uwag i sugestii do powyższych dokumentów na załączonym formularzu.
Zaproszenie kierowane jest zwłaszcza do instytucji i organizacji społecznych zajmujących się tematyką ochrony środowiska naturalnego oraz organizacji pozarządowych, stowarzyszeń transportowych, technicznych, naukowych i biznesowych zajmujących się tematyką związaną z rozwojem transportu kolejowego i infrastruktury kolejowej.
Uwagi prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres: programKDP@mi.gov.pl, lub w formie pisemnej na adres:

Ministerstwo Infrastruktury
Departament Kolejnictwa
00-928 Warszawa
ul. Chałubińskiego 4/6

Stosownie do art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, termin na wyrażenie opinii o projekcie wynosi 35 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia (do dnia 15 września br).
Dokumenty udostępnione są od dnia dzisiejszego na stronie internetowej: http://www.mi.gov.pl., a także w siedzibie Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., przy ul. Targowej 74 w Warszawie, w Ośrodku Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej, wysoki parter, skrzydło C w godzinach 9.00-14.00, od poniedziałku do piątku. W ramach konsultacji odbędą się także debaty publiczne w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu, poświęcone zaprezentowaniu i omówieniu projektu Programu i Prognozy oraz dyskusji nad tymi dokumentami, wg następującego harmonogramu:
  • Łódź: 15 września, godz. 10:00, duża sala obrad Rady Miasta Łodzi ,
    ul. Piotrkowska 104,  90-926 Łódź
  • Poznań: 22 września,  godz. 11:00, sala Sesyjna w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, al. Niepodległości 16/18,  61-713 Poznań
  • Wrocław: 30 września , godz. 12:30, duża sala w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, Pl. Powstańców Warszawy 1,  50-951 Wrocław
  • Warszawa: 2 października, godz.11:00, sala nr 169 w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa