Powrót

Kolejna umowa na modernizację linii kolejowej między Krakowem i Rzeszowem

Na zdjęciu widoczni od lewej: Tadeusz Kałdonek - wiceprezes zarządu Trakcji Polskiej S.A., Maciej Radziwiłł - prezes zarządu Trakcji Polskiej S.A., Mirosław Bożek - dyrektor Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe, Wiesław Ogłob

Zakres robót budowlanych na odcinku Podłęże - Bochnia obejmie między innymi:

 • modernizację układu torowego na długości 23 km linii kolejowej,
 • przebudowę układów torowych na 3 stacjach: Podłęże, Kłaj, Bochnia,
 • przebudowę 4 przystanków osobowych: Staniątki, Szarów, Stanisławice, Cikowice,
 • przebudowę/budowę 67 szt. obiektów inżynieryjnych, w tym: 13 wiaduktów kolejowych i 3 drogowych, 2 mostów oraz 49 przepustów,
 • budowę 4 szt. podziemnych przejść dla pieszych: Podłęże, Staniątki, Kłaj, Bochnia,
 • likwidację 7 przejazdów i przejść w poziomie szyn oraz podwyższenie kategorii na 1 przejeździe;
 • modernizację urządzeń sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacyjnych na stacjach Podłęże, Kłaj i Bochnia;
 • całkowitą wymianę istniejącej sieci trakcyjnej w torach stacyjnych i szlakowych;
 • zawarcie umowy przyłączeniowej na zapewnienie zasilania;
 • budowę 15,7 km ekranów akustycznych.

 

Wartość umowy wynosi 718 159 177,19 PLN, a wykonawcą prac będzie konsorcjum firm:

 • Trakcja Polska S.A.
 • Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o

 

Termin realizacji robót budowlanych planowany jest w okresie maj 2011 r. - styczeń 2014 r.

Linia E30 jest linią kolejową o priorytetowym znaczeniu. Przebiega na terenie Polski od granicy państwa z Niemcami przez Zgorzelec, Węgliniec, Wrocław, Opole, Gliwice, Katowice, Kraków, Tarnów, Rzeszów, Przemyśl na Ukrainę – do Lwowa i Kijowa.

Celem projektu jest pobudzanie rozwoju gospodarczego na szczeblu regionalnym i krajowym, poprawa jakości oferty przewozowej, w tym poprawa bezpieczeństwa, zwiększenie efektywności wykorzystania linii kolejowych, poprawa jakości połączeń między krajami Unii Europejskiej oraz z Ukrainą i Rosją, a także zmniejszenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne.

Projekt pod nazwą: „Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III” – POIiŚ 7.1-30:

 • wpisuje się w cel główny Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), tj.: „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej, przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowania tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej”,
 • ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007- 2015 (SRK), tj.: „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej”, przyjętej przez Radę Ministrów 20 listopada 2006 r.,
  Realizacja tego priorytetu polega na podniesieniu parametrów eksploatacyjnych linii E30, w tym zwiększeniu możliwych prędkości przewozów, likwidacji wąskich gardeł na tej linii oraz przenoszeniu ruchu z dróg na kolej,
 • jest zgodny z trzecim celem horyzontalnym Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007 – 2013 (NSRO), tj.: „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej, mająca podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski”. (Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 29 listopada 2006 r. i zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej w maju 2007 r.).

 

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III” – POIiŚ 7.1-30

   

www.pois.gov.pl

 

Projekt ubiega się o finansowanie przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2007-2013.

   

Informacje dla mediów:
Robert Kuczyński
Rzecznik Prasowy Centrum Realizacji Inwestycji
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
tel. 22 47 321 47
e-mail: r.kuczynski@plk-sa.pl