Powrót

ISO 9001:2000 dla Zakładu Maszyn Torowych

31 stycznia 2006 r. w Krakowie w obecnoњci czіonka Zarz№du PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prezes Zarz№duTЫV Rheinland Polska wrкczyі dyrektorowi Zakіadu Maszyn Torowych certyfikat 9001:2000. Certyfikatem objкte s№ nastкpuj№ce obszary dziaіalnoњci Zakіadu:
  • wynajem maszyn do remontu i naprawy dróg kolejowych,

  • zgrzewanie szyn,

  • naprawa i montaї maszyn do robót torowych.
Certyfikat zachowuje waїnoњж do dn. 11 stycznia 2009 r.

Krakowski Zakіad Maszyn Torowych, jednostka organizacyjna PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wykonuje zadania w zakresie modernizacji i utrzymania dróg kolejowych oraz obiektów inїynieryjnych, a takїe roboty okoіotorowe. Dysponuje m.in. trzema poci№gami do zautomatyzowanej naprawy nawierzchni, poci№giem do wymiany podtorza, oczyszczarkami tіucznia, uniwersalnymi podbijarkami i innym nowoczesnym sprzкtem. Zgrzewanie szyn wykonywane jest w zgrzewalniach w Skarїysku-Kamiennej, Kкdzierzynie-Koџlu i Bydgoszczy.