Powrót

I Forum Zarządców Infrastruktury Kolejowej PKP PLK S.A. i ŽSR z Przewoźnikami

W dniach 9 – 10 maja br. w Krakowie odbyło się zorganizowane przez PKP PLK S..A. we współpracy ze słowackim partnerem ŽSR  I Forum Zarządców Infrastruktury Kolejowej z przewoźnikami zainteresowanymi przewozami osób i rzeczy przez naszą południową granicę.
Jest to konferencja współorganizowana z trzecim już, po DB i SŽDC,  partnerem PKP PLK S.A. Bazą dla narady były zapisy podpisanej w dniu 16 czerwca 2008 r. Umowy o współpracy w zakresie zarządzania kolejową infrastrukturą dla prowadzenia ruchu kolejowego przez granicę państwową pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką
Wspólne spotkanie obu zarządców infrastruktury i wszystkich przewoźników zainteresowanych organizowaniem przewozów przez granicę między RP a RS było forum, na którym poruszono problemy istotne w codziennej pracy w strefie trans granicznej.
Organizatorzy przedstawili informacje nt.:
- strategii rozwoju ZSR
- planów inwestycyjnych w rejonie przejść granicznych z Republiką Słowacką,
- zasad dostępu do infrastruktury,
- założeń i stanu wdrażania systemu TIS przez PKP PLK S.A.,
- przestrzegania postanowień Miejscowych Porozumień Granicznych  
  przez pracowników zarządców infrastruktury i przewoźników,
- efektów rewitalizacji linii prowadzących do przejścia Łupków – Medzilaborce.
Podczas konferencji nie zabrakło miejsca na wymianę poglądów i dyskusję na nurtujące uczestników tematy.
Opinia przewoźników była zgodna, że organizowanie takich spotkań jest celowe i bardzo korzystne dla obu stron.
Informacje i wnioski zgłoszone podczas forum ułatwią obu stronom lepsze poznanie swych partnerów i pozwolą rozwiązywać bieżące problemy i trudności  w duchu partnerstwa i zrozumienia. Ułatwią też stałe kontakty między poszczególnymi graczami w ruchu kolejowym między Polską i Słowacją.  
Konferencje takie będą organizowane cyklicznie na przemian - w Polsce i w Republice Słowackiej.