Powrót

Do portu w Gdańsku kolej jeszcze bardziej usprawni dowóz towarów

Stacja Gdańsk Port Północny, pociągi towarowe i tory. Fot: Szymon Danielek PLK

Efektem inwestycji z udziałem środków unijnych będzie bezpieczniejszy i sprawniejszy przejazd pociągów dzięki systemowi ERTMS/ETCS, który będzie wspierał pracę maszynistów i dyżurnych ruchu. W sytuacji zagrożenia skład zostanie zatrzymany. Nowe systemy sterowania ruchem zapewnią także optymalną organizację pracy i efektywne wykorzystanie kolejowych tras. Na 17-kilometrowym odcinku linii kolejowej Pruszcz Gdański – Gdańsk Port Północny (lk 226) oraz 3-kilometrowym odcinku linii Gdańsk Południowy – Gdańsk Olszynka (lk 721) zabudowane zostaną nowe urządzenia systemu sterowania ruchem kolejowym ERTMS/ETCS. Wykonawca przygotuje dokumentację projektową oraz zamontuje urządzenia.

Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie urządzeń ERTMS/ETCS poziom 1 dla linii kolejowej nr 226 Pruszcz Gdański – Gdańsk Port Północny w ramach projektu POIiŚ nr 5.1-8 pn.: „Projekt poprawy dostępu kolejowego do portu Gdańsk (most + dwutorowa linia kolejowa)” - faza II realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020”.

PLK podpisały umowę z konsorcjum firm w składzie: Zakłady Automatyki Kombud S.A. z Radomia (lider), Siemens Mobility Sp. z o.o. z Warszawy, Siemens Mobility GMBH z Monachium na kwotę 16 991 422,00 zł netto. Wykonawca ma 18 miesięcy na realizację zadania. Inwestycja jest dofinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości do 85 procent.

Linia towarowa z Pruszcza Gdańskiego do stacji Gdańsk Port Północny została przygotowana do lepszych przewozów w poprzednich latach. Pociągi jeżdżą szybciej, do 100 km/h. Poprawa przepustowości umożliwiła przejazd większej liczby pociągów z cięższymi ładunkami, nawet do 180 na dobę. Wymieniono m.in. tory i sieć trakcyjną, przebudowano lub zbudowano obiekty inżynieryjne. Nad Martwą Wisłą dwutorowy most zastąpił stary obiekt jednotorowy.

Dłuższe i cięższe składy dojeżdżają do nabrzeży

Inwestycja związana z montażem systemu ERTMS/ETCS będzie korzystna także dla modernizacji stacji Gdańsk Port Północny w ramach projektu pn. „Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk”. Na stacji cięższe pociągi towarowe korzystają już z 32 nowych, zelektryfikowanych torów wraz ze 104 rozjazdami. Zabudowywane są kolejne tory. Budowany jest wiadukt drogowy w ciągu ul. Ku Ujściu. Obiekt zastąpi przejazd kolejowo – drogowy między stacjami Gdańsk Kanał Kaszubski i Gdańsk Port Północny, poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym i kolejowym oraz usprawni komunikację w tej części miasta. Realizacja zadania zapewni także sprawny dojazd pociągów i samochodów do gdańskiego portu. Wartość projektu to 1,1 mld zł. Prawie 40 proc. tej kwoty stanowi dofinansowanie unijne ze środków instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF) – „Łącząc Europę”. Zakończenie zasadniczych robót planowane jest do końca 2021 r.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Kontakt dla mediów:
Przemysław Zieliński
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 22 473 30 02