Powrót

Debata "Aktualne problemy dotyczące funkcjonowania kolejowych stacji rozrządowych w Polsce"

Konferencja odbywała się pod Patronatem Ministerstwa Infrastruktury, Urzędu Transportu Kolejowego, PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Organizatorem były PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach przy współudziale Oddziału SITK RP w Katowicach oraz Centrum Diagnostyki w Warszawie. W Konferencji wzięło udział około 110 osób, w tym przedstawiciele PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. reprezentujący Centralę Spółki jak np. Biuro Automatyki na czele z Panem Dyrektorem Pawłem Polakiem, Biura Sprzedaży oraz Zakładów Linii Kolejowych. Wśród przedstawicieli świata nauki można wymienić m. in. pana dr inż. Jarosława Moczarskiego z Instytutu Kolejnictwa. Pośród grona uczestników reprezentowani byli przedstawiciele przewoźników kolejowych, w tym z realizującym największe przewozy ładunków rozproszonych, tj. PKP CARGO S.A., reprezentanci Firm projektowych, konstruktorów i firm wykonawczych z szeroko rozumianej branży budownictwa kolejowego, ze wskazaniem na automatyczne systemy rozrządu (asr). Konferencja gościła również przedstawicieli czeskiej firmy Prvni Signálni a.s. Referat wprowadzający wygłosiła Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Dyrektor ds. utrzymania infrastruktury, Pani Józefa Majerczak, w którym na tle działalności Spółki i zasad jej finansowania przedstawiła stan infrastruktury ze szczególnym uwypukleniem zagadnień związanych z funkcjonowaniem i zarządzaniem górkami rozrządowymi. Sesje Konferencji podzielone były tematycznie na zagadnienia dotyczące spraw: 1.      związanych z udostępnianiem infrastruktury stacji oraz zapotrzebowaniem na rozrządzanie wagonów przez przewoźników, 2.      inwentaryzacji stanu technicznego stacji pod względem torów i rozjazdów, urządzeń asr, systemów informatycznych oraz procesu technologicznego pracy stacji, 3.      związanych ze stosowaniem istniejących systemów automatyzacji rozrządu i pracy manewrowej oraz teorii stanu dynamicznego odsprzęgu w procesie regulacji prędkości. Wygłoszone teksty referatów stanowiły podbudowę do wspólnej i szerokiej dyskusji wszystkich reprezentowanych na Konferencji środowisk, zarówno podczas panelu technicznego, jak i rozmów kuluarowych. Program dwudniowej konferencji został w zupełności wyczerpany, lecz w odczuciu znacznej części uczestników pozostał niedosyt, ze względu szybki upływ czasu i chyba jego brak na dalsze „drążenie" tematu. Wystąpienia osób reprezentujących firmy koncentrowały się przede wszystkim wokół zagadnień techniki i technologii. W trakcie Konferencji ujawniły się rozbieżności w definicji stacji rozrządowej pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a PKP CARGO SA, które zeszły na dalszy plan ze względu na problem niewystarczającego stanu technicznego torów, rozjazdów, systemów asr itd. Różnice pozostały na płaszczyźnie „dyskusji akademickiej". Dokonane podsumowanie obrad tematyki technicznej przez prowadzącego ostatnią sesję pana dr Adama Wielądka zawierało szereg wniosków opracowanych wspólnie przez członków Rady Programowej i Komisji Wniosków Konferencji. Wynika z nich m. in. że, w myśl Białej Księgi UE, należy spodziewać się w dalszej perspektywie czasowej zwiększenia kolejowych przewozów rozproszonych i aby im podołać należy przeanalizować potrzeby oraz zakres napraw i modernizacji zarówno stacji rozrządowych, jak i manewrowych. Jedyna obecnie w znacznym stopniu zmodernizowana stacja, to Poznań Franowo. Bez właściwej polityki finansowej, modernizacji lub/i rewitalizacji wybranych w sposób celowy innych stacji rozrządowych bądź manewrowych może po raz kolejny okazać się, że drogowy transport kołowy towarów znacznie zwiększył swój udział w rynku przewozów. Wydaje się, że przedstawione w tytule problemy i zdefiniowane w trakcie konferencji należy poddać dalszej dyskusji a na kolejnej Konferencji mówić już o konkretnych zmianach na lepsze. Jednocześnie organizatorzy informują, że na stronie www.katowice-sitk.org.pl zostaną w niedługim czasie opublikowane materiały z Konferencji.