Powrót

Bezpieczeństwo na kolei to priorytet PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Program poprawy bezpieczeństwa ruchu kolejowego jest konsekwentnie realizowany, a od 2013 roku jeszcze częściej aktualizowany i dostosowywany do bieżących potrzeb. Program zawiera szczegółowe działania ukierunkowane na podniesienie poziomu bezpieczeństwa kolejowego. Harmonogram ich realizacji podlega bieżącej kontroli Biura Bezpieczeństwa, jest też na bieżąco oceniany przez zarząd spółki oraz radę nadzorczą. Do lipca tego roku program objął 191 inicjatyw.  Wśród nich są działania:
  • inwestycyjne (modernizacje przejazdów, zabudowa nowych rozjazdów, zakup urządzeń do wykrywania usterek taboru),
  • techniczne (np. zakup rejestratorów rozmów na posterunkach, symulatorów),
  • pracownicze (np. szkolenia dyżurnych, współpraca ze szkołami),
  • organizacyjne (nieustanna analiza systemu bezpieczeństwa i jego optymalizowanie). 
Tylko w tym roku zrealizowano już 116 inicjatyw tj. 61%. PLK zintensyfikowała i usprawniła monitoring bieżącego stanu bezpieczeństwa na sieci kolejowej, dzięki czemu niezwłocznie reaguje i zapobiega obniżeniu poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego. W tym roku rozpoczął się proces audytów wewnętrznych w spółce. Od stycznia do końca listopada przeprowadzono ponad 100 audytów systemu zarządzania bezpieczeństwem. Wszystkie oceny audytowanych obszarów są pozytywne lub pozytywne z uwagami. Dodatkowo w ramach nadzoru nad jednostkami odpowiedzialnymi za stan techniczny infrastruktury pracownicy Biura Bezpieczeństwa przeprowadzili w okresie trzech kwartałów 2013 r.:
  • 429 kontroli (309 planowych i 120 doraźnych), 
  • wydano 536 zaleceń pokontrolnych (439 zrealizowanych, 97 w trakcie realizacji).
  • Zalecenia dotyczą zagadnień technicznych, organizacyjnych i pracowniczych.
  • Szczególnym nadzorem pod kątem bezpieczeństwa PLK objęła wykonawców prac inwestycyjnych. 
Poprawa stanu infrastruktury dzięki modernizacjom Równie istotnym z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu, a jednocześnie wymagającym największych nakładów jest obszar modernizacji infrastruktury. W ostatnich miesiącach PLK zwiększa zakres prac utrzymaniowo-remontowych i poprawia warunki kursowania pociągów. Zarządca infrastruktury prowadzi także inwestycje, które zwiększają poziom bezpieczeństwa, w tym m.in.:
  • projekt przejazdowy obejmujący modernizację nawierzchni na ok. 1100 przejazdach, w tym zmianę kategorii na około 500 przejazdach kolejowo-drogowych w całym kraju,
  • projekt rozjazdowy obejmujący zabudowę około 3 100 nowych rozjazdów kolejowych w tym około 700 o podwyższonym standardzie konstrukcyjnym. 
W przyszłym roku PLK planuje zmodernizować i zrewitalizować dwa razy więcej km torów niż w roku ubiegłym. To będzie kumulacja inwestycji i największy w historii front robót na polskich torach. Intensyfikacja prac to jedyne wyjście na poprawę infrastruktury, w sytuacji gdy od ponad 20 lat na jej rozwój i utrzymanie przeznaczano zbyt mało pieniędzy. Wymieniamy obecnie urządzenia nawet z XIX wieku.
PLK podwoiła liczbę szkoleń
Jednym z kluczowych obszarów wpływających na bezpieczeństwo ruchu kolejowego jest doskonalenie zawodowe pracowników, w tym szkolenia. Dlatego Polskie Linie Kolejowe w bieżącym roku podwoiły liczbę godzin szkoleń okresowych dyżurnych ruchu, zwiększona zostanie też ich częstotliwość. Do końca tego roku 10 tys. dyżurnych ruchu i kierujących pojazdami i maszynami drogowymi przejdzie szkolenia z umiejętności dotyczących komunikacji wewnętrznej. Podjęto działania w celu zakupu i wymiany rejestratorów rozmów na posterunkach ruchu. Ponadto, do końca 2015 r. Polskie Linie Kolejowe wprowadzą szkolenia dyżurnych ruchu na specjalnych symulatorach. W ciągu kilku tygodni zostanie także opracowana analiza potrzeb w zakresie zatrudnienia pracowników niezbędnych do właściwego kontrolowania i utrzymania infrastruktury. Zatrudnienie w poszczególnych zakładach i posterunkach zostanie dostosowane do potrzeb. 
PLK ograniczyły liczbę jazd na sygnały zastępcze
PLK ograniczyły liczbę posterunków, na których długotrwale (powyżej 7 dni) prowadzony jest ruch pociągów w oparciu o sygnał zastępczy. Liczba takich lokalizacji zmniejszyła się od marca 2012 r. do końca września br. ze 157 do 101, przy czym od lipca monitoring ten obejmuje przypadki jazd na sygnały zastępcze także powyżej 3 dni. Długoterminowym celem jest dalsze ograniczenie liczby takich posterunków. Oprócz tego wprowadzono dodatkowe instrukcje udzielane maszynistom przez dyżurnych ruchu. To jeszcze bardziej ogranicza możliwość popełnienia błędu. Co ważne, w nowej perspektywie finansowej UE, wykonawcy będą zobowiązani do odpowiedniego przygotowania urządzeń sterowania ruchem na czas prowadzenia inwestycji, co wyeliminuje konieczność stosowania procedury jazd na sygnał zastępczy.  Spółka zaktualizowała także procedury Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem, (Safety Managment System – SMS), a w czerwcu wdrożyła zasady jego monitorowania wymagane prawem europejskim.  PLK w listopadzie otrzymały pierwsze w Polsce zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem ETCS (European Train Control System). Europejski System Sterowania Pociągiem (ETCS) umożliwi skrócenie podróży z Warszawy do Krakowa i do Katowic. Wdrożenie systemu do eksploatacji jest jednym z najważniejszych działań, które pozwoli na podwyższenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego. 

Informacje dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel. 662 114 900