Powrót

4 oferty na modernizację przejazdów kolejowych

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto 34 933 230,00 PLN. Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie postanowień art. 39 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 5 i art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).   Wpłynęły 4 oferty, złożone przez:   Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. oferowana cena - 32 964 000,00 PLN (brutto), KZA Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji S.A. oferowana cena - 32 629 440,00 PLN (brutto), Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy „ATE” Sp. z o.o. oferowana cena - 23 916 064,65 PLN (brutto), Zakłady Automatyki „ KOMBUD” S.A. oferowana cena: - 32 822 550,00 PLN (brutto).   Komisja przetargowa przystąpiła do analizy złożonych ofert pod kątem ich zgodności z wymogami formalnymi i technicznymi.  

Małgorzata Kwiatkowska

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Centrum Realizacji Inwestycji

Oddział w Lublinie

e-mail: ma.kwiatkowska@plk-sa.pl

   

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013