Powrót

4 mld złotych na poprawę dostępu kolei do portów morskich

Likwidacja wąskich gardeł, zwiększenie przepustowości linii, skrócenie czasu dowozu i odwozu ładunków a także zapewnienie jak najwyższej punktualności realizowanych kolejowych połączeń towarowych - to oczekiwane efekty prac za ponad 4 mld złotych, które PLK zrealizują do 2020 roku. Program portowy, który obejmuje wszystkie cztery najważniejsze porty morskie wraz z modernizacją trasy Bydgoszcz – Trójmiasto pozwoli na istotny wzrost konkurencyjności przewozów towarowych.  


Port Gdańsk – most i dwutorowa linia 226 Pruszcz Gdański – Gdańsk Most Północny 

Za ponad 304 mln złotych PLK prowadzi prace na linii 226, która stanowi jedyne połączenie kolejowe do Portu Północnego. 13,5-kilometrową linią kolejową od Pruszcza Gdańskiego przez Most na Martwej Wiśle kierowane są pociągi m.in. do gdańskiego terminala kontenerowego i do portu. PLK do września wymieni tory, rozjazdy, sieć trakcyjną oraz zmodernizuje 8 przejazdów kolejowych. Inwestycja, w połączeniu z otwartym w styczniu br. nowym mostem na Martwej Wiśle, pozwoli na szybki i sprawny przewóz towarów - składy pojadą z prędkością 100 km/h. 

Jeszcze w pierwszym kwartale tego roku Polskie Linie Kolejowe planują ogłoszenie przetargu na dokumentację projektową, dotyczącą inwestycji na obszarze Portu Gdańsk oraz ściśle dedykowanych transportowi towarowemu stacji: Gdańsk Port Północny, Gdańsk Kanał Kaszubski, Gdańsk Zaspa Towarowa wraz z liniami łączącymi te stacje oraz wyprowadzającymi ruch pociągów w głąb kraju. Projekt jest zapisany w Krajowym Programie Kolejowym i ubiega się o dofinansowanie UE w II naborze CEF („Connecting Europe Facility”- Łącząc Europę), a jego realizację przewiduje się na lata 2017 – 2020.  Szacunkowa wartość projektu według KPK wynosi 600 mln złotych (w tym dofinansowanie z CEF ma wynieść 490,7 mln złotych). 


Porty w Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu 

Projekty za blisko 1,5 mld złotych, których realizację przewidziano na lata 2017 – 2020 obejmują modernizację, budowę i rozbudowę infrastruktury kolejowej oraz inwestycje umożliwiające obsługę rosnącego transportu morskiego z wykorzystaniem transportu kolejowego. Obecnie trwa przygotowanie materiałów przetargowych na wybór wykonawcy prac projektowych dla wszystkich trzech portów - przetargi zostaną ogłoszone na przełomie pierwszego i drugiego kwartału tego roku. Projekty portowe obejmujące prace na liniach kolejowych w Gdyni, Świnoujściu i Szczecinie zostały również złożone w II naborze CEF. 

Efektem prac za 850 mln złotych na liniach dojazdowych do portu w Gdyni będzie dostosowanie parametrów infrastruktury do standardów sieci bazowej TEN-T (dla ruchu towarowego) poprzez kompleksową przebudowę torów (z możliwością wjazdu cięższych pociągów), możliwością obsługi pociągów o długości 740 m. Dodatkowo inwestycja umożliwi wzrost bezpieczeństwa i efektywności ruchu kolejowego poprzez kompleksową przebudowę systemu sterowania ruchem i budowę Lokalnego Centrum Sterowania na stacji Gdynia Port.

Podobne efekty zakłada kompleksowa modernizacja portów w Szczecinie i Świnoujściu. Planowane roboty budowlane obejmują swoim zakresem zarówno stację Szczecin Port Centralny jak i odcinki linii kolejowych bezpośrednio powiązane ze stacją, a także grupy terminala kontenerowego Ostrów Grabowski i stację Świnoujście wraz z powiązaną infrastrukturą. 

Prace za ponad 600 mln zł zakładają kompleksową przebudowę układu torowego stacji  Szczecin Port Centralny i Świnoujście (ok 38 km torów) wraz z podtorzem i odwodnieniem, przebudowę systemu sterowania ruchem kolejowym oraz urządzeń telekomunikacyjnych, przebudowę 2 wiaduktów kolejowych, mostu kolejowego, elektryfikację linii a w obszarze torów zdawczo-odbiorczych Portu handlowego Świnoujście, budowę trzech torów o długości 2 km.


Ciąg transportowy Bydgoszcz – Trójmiasto 

Prace obejmujące linie 201 Maksymilianowo – Gdynia Główna oraz linię 203 łączącą stację Tczew ze stacją Kostrzyn są uzupełnieniem inwestycji poprawy dostępu do portu Gdynia. Poprawa parametrów, przepustowości oraz elektryfikacja linii kolejowych umożliwi skierowanie pociągów obsługujących port w Gdyni z ominięciem bardzo obciążonego odcinka Gdynia – Gdańsk – Tczew. Inwestycja została podzielona na dwa etapy i jest realizowane dla niej studium wykonalności. Zgodnie z KPK planowany koszt prac sięga 1,617 mld zł (finansowanie z POIiŚ). Realizację przewiduje się na lata 2018 - 2021.

Zakres projektu obejmuje elektryfikację odcinka linii kolejowej nr 201, tj. Maksymilianowo – Gdynia Główna oraz dobudowę posterunków eksploatacyjnych i drugiego toru na najbardziej obciążonych ruchem kolejowym odcinkach. Efektem prac będzie wzrost prędkości pociągów - 100 km/h dla pociągów towarowych i 100-140 km/h dla pociągów pasażerskich. Realizacja inwestycji umożliwi stworzenie nowego korytarzowego połączenia do portu morskiego w Gdyni, co pozwoli na przekierowanie większości ruchu towarowego z pominięciem obciążonych ruchem pasażerskim linii Trójmiejskiego Węzła Kolejowego. Przyczyni się to do uwolnienia przeciążonych odcinków sieci kolejowej i poprawi niezawodność transportu kolejowego. Dodatkowo dostosowanie układów torowych oraz infrastruktury towarzyszącej, w tym modernizacja urządzeń srk, zwiększy przepustowości linii kolejowej nr 201 i 203 oraz podniesie poziom bezpieczeństwa ruchu. 


Lepsze warunki przewozu towarów na koniec perspektywy

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w nowej perspektywie finansowej UE intensyfikują prace na liniach towarowych. To - oprócz poprawy dostępu do portów morskich, także udrożnienie wyjazdów ze Śląska oraz korytarzy towarowych na osi północ – południe. Zarządca infrastruktury realizuje prace, których celem na koniec obecnej perspektywy jest blisko dwukrotne zwiększenie prędkości handlowej dla przewozów towarów oraz uzyskanie efektu sieci, czyli jak najdłuższych i skorelowanych ze sobą odcinków o parametrach odpowiadających potrzebom klientów kolei.Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: + 48  694 480 239