Powrót

Znamy wykonawcę modernizacji odcinka Łódź Widzew - Łódź Fabryczna

W wyniku badania i oceny dziewięciu ofert złożonych w postępowaniu przetargowym jako najkorzystniejszą uznano Trakcji Polskiej S.A., na kwotę 238 882 613,18 PLN netto, 293 825 614,21 PLN brutto.

Całość przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych polegających na budowie i przebudowie infrastruktury kolejowej m.in. w zakresie nawierzchni i podtorza, sieci trakcyjnej, elektroenergetyki, obiektów inżynieryjnych, peronów, przejść i przejazdów kolejowych. Wykonane zostaną także prace polegające na budowie obiektów służących ochronie środowiska.

W ramach zadania powstanie nowy przystanek osobowy Łódź Niciarniana wraz z bezkolizyjnym skrzyżowaniem linii kolejowej z ulicą Niciarnianą oraz Lokalne Centrum Sterowania na stacji Łódź Widzew. Przebudowany zostanie również układ torowo-rozjazdowy na stacji Łódź Widzew wraz z budową trzech peronów wyspowych oraz podziemnego przejścia dla pasażerów, a także przebudowie ulegną nawierzchnia kolejowa i obiekty inżynierskie na linii objazdowej Łódź Widzew – Łódź Chojny – Łódź Kaliska Towarowa (linie nr 540 i 25). Okres realizacji zamówienia wynosi 42 miesiące od dnia podpisania umowy.

Etap II modernizacji linii Warszawa – Łódź jest prowadzony w podziale na następujące zadania:

  • Lot A – modernizacja odcinka Warszawa Zachodnia – Skierniewice (Miedniewice),
  • Lot B (B1+B2) – Lot B2 polega na zaprojektowaniu oraz budowie zintegrowanego węzła przesiadkowego stanowiącego multimodalny dworzec Łódź Fabryczna, położonego w obszarze inwestycji Nowe Centrum Łodzi i obejmuje budowę tunelu dla prowadzenia ruchu dalekobieżnego, regionalnego, aglomeracyjnego i kolei dużych prędkości, budowę stacji kolejowej i dworca kolejowego Łódź Fabryczna, jako stacji podziemnej dla czterech peronów i ośmiu torów. Tory i perony nowego dworca Łódź Fabryczna zlokalizowane będą 16,5 metra pod ziemią, a 10,5 metra nad nimi przebiegać będzie sieć podziemnych ulic i część dworca autobusowego.
  • LOT C – pozostałe roboty: Lokalne Centrum Sterowania w Skierniewicach oraz wiadukt drogowy w ciągu drogi krajowej nr 72 w miejscowości Rogów.


Przeprowadzenie kompleksowej modernizacji na całym odcinku Warszawa Zachodnia – Łódź Fabryczna umożliwi m.in. jazdę pociągów z prędkością 90 km/h na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Włochy oraz 160 km/h na pozostałym odcinku, ograniczenie hałasu i drgań, poprawę bezpieczeństwa, standardu i komfortu podróżowania oraz zmniejszenie stopnia oddziaływania kolei na środowisko naturalne.

Zadanie, będące przedmiotem zamówienia realizowane jest w ramach Lot-u B1 i stanowi część projektu POIiŚ 7.1-24.2 „Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, Lot B – odcinek Łódź Widzew – Łódź Fabryczna ze stacją Łódź Fabryczna oraz budową części podziemnej dworca Łódź Fabryczna przeznaczonej dla odprawy i przyjęć pociągów oraz obsługi podróżnych”.

 

www.pois.gov.pl

 

Projekt ubiega się o finansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz środków własnych.

   

Informacje dla mediów:
Robert Kuczyński
Rzecznik Prasowy
Centrum Realizacji Inwestycji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Tel 22 47 321 47
e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl