Powrót

Zawarto dwie umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

•    Umowa na działania informacyjne i promujące podpisana została z firmą FORMIND s.c. W. Domanik, M. Leśnik, na kwotę 51 860,00 PLN netto (63 787,80 PLN brutto). Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu działań informacyjnych i promujących dla projektu. Zakres zadań obejmuje współpracę z mediami, przygotowanie i publikację artykułów w prasie, organizację konferencji prasowych oraz seminarium na zakończenie projektu. Ponadto przygotowanie, aktualizacja i wydruk materiałów promocyjnych, opracowanie i realizacja radiowego spotu reklamowego/informacyjnego, a także wykonanie i umieszczenie tablic informacyjnych i pamiątkowych. •    Nadzór inwestorski sprawować będzie natomiast firma Biuro Realizacji Inwestycji KOLTECH INVESTOR Sp. z o.o. Realizacja umowy będzie wykonana za kwotę 775 000,00 PLN netto (953 250,00 PLN brutto). Przedmiotem zamówienia prowadzenie nadzoru procesu budowlanego. Do zadań inżyniera należeć będzie nadzór nad opracowaniem, weryfikacją, uzgadnianiem i zatwierdzaniem dokumentacji projektowej oraz zarządzanie rzeczowo-finansowe, w szczególności kompleksowa obsługa umów na roboty w zakresie ich rozliczania, monitoringu i sprawozdawczości rzeczowo-finansowej. Ponadto zarządzanie techniczne, w tym pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego i zapewnienie obsługi prawnej nadzorowanego projektu. Głównym celem projektu „Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej – poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez utworzenie intermodalnych przystanków z Łódzką Koleją Aglomeracyjną – etap I" jest połączenie Łodzi z miastami i gminami leżącymi w obszarze Aglomeracji Łódzkiej za sprawą skoordynowanej sieci transportowej w zakresie przewozu osób, a także integracja zbiorowego transportu publicznego tych miast z transportem kolejowym. Projekt wpłynie na wzrost znaczenia transportu i komunikacji kolejowej w aglomeracji łódzkiej. W ramach zadania przebudowanych będzie 9 istniejących stacji i przystanków osobowych oraz wybudowanych 8 nowych przystanków, a na 9 przejazdach zabudowane zostaną urządzenia samoczynnej sygnalizacji przejazdowej. Przebudowane zostaną przystanki:
na linii Bednary – Łódź Kaliska:
•    Smardzew,
•    Glinnik,
•    Swędów,
•    Stryków
•    Głowno na linii Łódź Widzew – Kutno:
•    Zgierz Północ,
•    Zgierz Kontrewers (dawne. Jedlicze Łódzkie)
•    Grotniki
•    Chociszew Wybudowane zostaną nowe przystanki: na linii Bednary – Łódź Kaliska:
•    Radogoszcz Zachód,
•    Glinnik Wieś,
•    Bratoszewice (relokalizacja istniejącego przystanku),
•    Domaniewice Centrum, na linii Widzew - Kutno:
•    Zgierz Jaracza,
•    Ozorków Nowe Miasto na linii kolejowej Łódź Kaliska – Dębica, odcinek Łódź Kaliska – Łódź Chojny:
•    Pabianicka, na linii Łódź Chojny – Łódź Widzew
•    Dąbrowa W październiku 2010 roku została podpisana umowa partnerska, na mocy której Beneficjentem (Liderem) projektu są PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., partnerami natomiast: PKP S.A., Miasto Łódź – Zarząd Dróg i Transportu oraz Gmina Zgierz.
Na realizację całego zadania inwestycyjnego przeznaczona jest kwota 42 262 860 PLN netto (51 983 318 PLN brutto), w tym dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego wynosi 35 992 458 PLN, co stanowi 85% nakładów.
15 września 2011 roku podpisano umowę z wyłonionym, w ramach przetargu nieograniczonego, wykonawcą prac projektowo-budowlanych tj. z konsorcjum firm, których liderem jest Appia Tomasz Kazalski. Planowany termin zakończenia prac budowlanych to wrzesień 2013 roku.

Informacje dla mediów:
Maciej Dutkiewicz
Rzecznik Prasowy
Centrum Realizacji Inwestycji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
tel. +48 22 47 33 640
e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl

„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego"