Powrót

Wybór najkorzystniejszej oferty na wypełnienie wymogów decyzji środowiskowych na modernizację linii E 30

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. informuje, że  w dniu 6 października 2009 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie i wykonanie zadania inwestycyjnego „Wypełnienie wymogów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Modernizacja linii kolejowej E 30 na odcinku Węgliniec – Legnica” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę: Skanska S.A.
ul. Gen. Zajączka 9 
01-518 Warszawa
Cena oferty wynosi 6 368 621,99 Euro netto (7 769 718,83 Euro brutto). Zadanie finansowane będzie z Funduszu Spójności. Była to oferta najkorzystniejsza ze względu na kryterium: cena brutto oferty - spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Oferty w niniejszym postępowaniu złożyło także 5 innych oferentów.