Powrót

Spotkanie z przedstawicielami samorządów w Krakowie

Celem spotkania było zapoznanie uczestników ze stanem aktualnym i perspektywami rozwoju infrastruktury kolejowej na terenie działania Oddziału Regionalnego.
Włodzimierz Żmuda-Naczelny Dyrektor Oddziału Regionalnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Krakowie przedstawił przedmiot i obszar działania Oddziału, omówił aktualną sytuację w zakresie infrastruktury kolejowej oraz przedstawił propozycje inwestycyjne na liniach kolejowych w województwie małopolskim i w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013.

Podczas dyskusji, uczestnicy zgłosili gotowość częstszych spotkań z udziałem innych spółek kolejowych. Wyrazili również chęć otwartej współpracy dla elastycznego i szybkiego podejmowania działań na rzecz systemowych rozwiązań w zakresie transportu oraz dla poprawy infrastruktury kolejowej, w szczególności w województwie małopolskim. Fakt pomijania projektów w zakresie rewitalizacji linii kolejowych w "Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2007- 2013" uznali za bardzo niepokojący przede wszystkim dla społeczności lokalnej. Przedstawiciele Samorządów zdecydowanie opowiedzieli się za rewitalizacją linii kolejowych oraz stworzeniem spójnego systemu komunikacyjnego.
W związku z tym uznano za konieczne pilne zorganizowanie debaty politycznej, celem podkreślenia roli i znaczenia kolei, a następnie opracowania konkretnej strategii działania.

Dorota Szalacha
Rzecznik Prasowy
Oddziału Regionalnego
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Krakowie