Powrót

Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy 2012/2013

Projekt Regulaminu został przekazany 24 listopada 2011 r. do konsultacji przewoźnikom kolejowym korzystającym z infrastruktury kolejowej PKP PLK S.A. Uwagi zgłosiło 14 przewoźników. Wszystkie przedłożone uwagi oraz stanowisko PKP PLK S.A. zostały omówione na posiedzeniach Rady Przewoźników, powołanej przy Zarządzie PKP PLK S.A., w skład której wchodzą przedstawiciele 10 największych pod względem pracy eksploatacyjnej przewoźników kolejowych. Pracami rady kieruje Tadeusz Syryjczyk, a w posiedzeniach uczestniczą również pracownicy Urzędu Transportu Kolejowego. Rada Przewoźników wydała 71 rekomendacji, z czego uwzględniono 57. Ważniejsze zmiany w odniesieniu do obecnie obowiązującego Regulaminu, to: 1)    W nowym regulaminie wprowadzono zasadę składania wniosków o przydzielenie trasy pociągu wyłącznie w formie elektronicznej. 2)    Ze względu na prowadzone inwestycje i prace remontowe, wprowadzono ograniczenia w przyjmowaniu wniosków na roczny rozkład jazdy pociągów dla 7 linii kolejowych. Ograniczenia te dotyczą: a)    linii kolejowej nr 1 Warszawa Centralna – Katowice, odcinka Grodzisk Mazowiecki – Skierniewice; b)    linii kolejowej nr 6 Zielonka – Kuźnica Białostocka, odcinka Zielonka – Tłuszcz; c)    linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia – Kraków Główny Osobowy, odcinka Warszawa – Radom; d)    linii nr 9 Warszawa Wschodnia Osobowa – Gdańsk Główny, odcinków Działdowo – Iława Główna i Iława Główna – Malbork; e)    linii kolejowej nr 61 Kielce – Fosowskie,  odcinka Lubliniec – Fosowskie f)     linii kolejowej nr 144 Tarnowskie Góry – Opole Główne, odcinka Fosowskie – Bolko; g)    linii nr 91 Kraków Główny Osobowy – Medyka, odcinka Rudzice – Rzeszów Główny. Ruch pociągów towarowych na dwutorowych fragmentach linii kolejowych wymienionych w pkt. 1, 2, 3 i 6 będzie prowadzony w porze nocnej poza przewidzianymi przerwami technologicznymi. 3)    Uwzględniając uzgodnione przez wnioskodawców projekty rozkładów jazdy, PKP PLK S.A. opracuje roczny rozkład jazdy pociągów i powiadomi o przydzielonych trasach pociągów najpóźniej do 10 września  2012 r. 4)    Ustalono następujące stopnie pierwszeństwa pociągów w całym procesie opracowania rozkładu jazdy pociągów (rozpatrywanie wniosku, koordynacja tras, konstrukcja) oraz przy regulowaniu ruchu pociągów: a)    pasażerskie kwalifikowane i międzynarodowe; b)    pasażerskie międzywojewódzkie i wojewódzkie dowożące do pracy tzn. z przyjazdem  do wskazanej stacji docelowej w godzinach 05:30-08:30; c)    pozostałe pasażerskie międzywojewódzkie; d)    pasażerskie wojewódzkie odwożące z pracy tzn. pociągi odjeżdżające w godzinach 14:30-16:30, e)    pozostałe pasażerskie wojewódzkie, f)     pociągi towarowe priorytetowe, dla których wnioskodawca zamówił we wniosku o przydzielenie trasy pociągu pierwszeństwo przed innymi pociągami towarowymi przy trasowaniu i regulowaniu ruchu pociągów, g)    towarowe, h)    próżne składy pasażerskie i lokomotywy. 5)    PKP PLK S.A. przewidziała przerwy technologiczne, skutkujące wprowadzaniem czasowych ograniczeń wynikających z prowadzenia przez PKP PLK S.A. prac utrzymaniowo-naprawczych wynoszące: 4 godziny na liniach jednotorowych w godzinach nocnych,6 godzin na jednym torze linii dwutorowych w godzinach nocnych,od 4 do 6  godzin na jednym torze linii dwutorowych w soboty i niedziele. Zmieniono zasady naliczania marży zysku za usługi świadczone przez PKP PLK S.A. Obecnie naliczana jest marża zysku w wysokości 10 % za przejazdy pociągów realizowane poza rocznym rozkładem jazdy. W nowym regulaminie zmniejszono marżę zysku dla tego przypadku do 8 % oraz ustalono marżę zysku za przejazdy pociągów realizowane w ramach rocznego rozkładu jazdy oraz usługi związane z obsługą pociągów (np. korzystanie ze stacji rozrządowych, peronów) i usługi dodatkowe w wysokości 1 %. W perspektywie najbliższych paru lat przewiduje się zrównanie marży zysku dla wszystkich usług. Ważniejsze rekomendacje Rady Przewoźników nieuwzględnione przez PKP PLK S.A. dotyczą: ulgi dla przewozów intermodalnych – decyzja w tej sprawie zostanie podjęta po ustaleniu wielkości środków przeznaczonych na jej sfinansowanie;rekompensat za utrudnienia spowodowane prowadzonymi pracami remontowymi i modernizacyjnymi – rozstrzygnięcia w tej kwestii zostaną podjęte po zakończeniu prac wspólnych zespołu przewoźników i PKP PLK S.A.  

Krzysztof Łańcucki

Rzecznik prasowy

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.