Powrót

Raportowanie wykonanych prac

Analizy wykonane przez konsultanta zewnętrznego będą wykorzystane w opracowywanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. raportach końcowych projektów.
Po ukończeniu projektu, Komisja Europejska dokonuje oceny sposobu jego realizacji w aspekcie skuteczności i efektywności wykorzystania środków Funduszu Spójności. Ocena końcowa obejmuje również rzeczywisty rezultat modernizacji linii kolejowej w stosunku do zakładanych celów. Przedmiotem analizy pos-realizacyjnej jest  weryfikacja pierwotnego oszacowania kosztów i korzyści, sporządzonego na etapie składania wniosku o dofinansowanie. Weryfikacja ta, dotyczy zbadania i opisu ewentualnych różnic zaistniałych pomiędzy założeniami przyjętymi na etapie przygotowania projektu, a rzeczywistą sytuacją występującą po zrealizowaniu projektu. Każda z analiz będzie zawierała m.in. identyfikację oraz przestawienie wskaźników finansowych i ekonomicznych na etapie przygotowania projektu i wyznaczonych po jego zakończeniu. Dodatkowych informacji udziela:
Robert Kuczyński
Rzecznik Prasowy
Centrum Realizacji Inwestycji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
e-mail:
tel
ir.rzecznik@plk-sa.pl. +48 600 084 087 Opracowania realizowane i finansowane będą w ramach projektu FS nr 2004/PL/16/C/PA/002 „Pomoc w zakresie przygotowania i wdrażania projektów kolejowych współfinansowanych z Funduszu Spójności”