Powrót

Przetarg na usuwanie skutków powodzi z 2010 roku na odcinku linii kolejowej Warszawa Zachodnia - Kraków Główny

Otwarcie ofert odbędzie się 31.05.2011 r.   Przedmiotem zamówienia jest między innymi :

1. Wykonanie robót budowlanych, obejmujących zabezpieczenie skarpy przekopu w km 299,650 – 299,800 na odcinku Niedźwiedź – Zastów,

2. Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót nawierzchniowych w obrębie osuwiska :

  w torze nr 1, obejmujących:
  • zdjęcie i ponowną zabudowę nawierzchni toru na długości 150 m,
  • wzmocnienie podtorza, poprzez wykonanie warstwy ochronnej i zastosowanie geosiatki oraz geowłókniny,
  • wymianę 6 słupów trakcyjnych,
  • regulację toru w planie i profilu,
  w torze nr 2, obejmujących :
  • oczyszczanie podsypki,
  • ścięcie i oprofilowanie ław torowiska,
  • czyszczenie rowu,
  • usunięcie krzewów i roślinności w odległości 10 m od osi toru,
  • regulację toru w planie i w profilu.
             

Informacje dla mediów

Dorota Szalacha

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział w Krakowie
tel. 12/393-54-00,
e-mail: d.szalacha@plk-sa.pl