Powrót

Postępowanie przetargowe: Modernizacja linii Warszawa - Łódź

W dniu 15 października 2009 r. Biuro Inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. ogłosiło kolejne postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, odcinek Warszawa Zachodnia - Skierniewice, w ramach Projektu "Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, Lot A - odcinek Warszawa Zachodnia - Skierniewice". Przedmiotem zamówienia jest modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź Etap II, Lot A, realizowana w systemie "Projekt i budowa". Zakres niniejszego zadania realizowanego w ramach Etapu II, Lot A modernizacji linii kolejowej Warszawa - Łódź obejmuje odcinek Warszawa Zachodnia - Miedniewice (Skierniewice), tj. linię nr 1 od km 3,900 do km 61,350. Całość przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:
 • Dokumentacji projektowej, w tym:

  - dokumentacji przedprojektowej
  - projektu budowlanego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego,
  - uzyskanie pozwolenia na budowę,
  - opracowanie projektu wykonawczego,
  - opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych,
  - opracowanie dokumentacji powykonawczej.
 • Realizacji robót polegających na budowie i przebudowie infrastruktury kolejowej w branżach:

  - Nawierzchnia i podtorze,
  - urządzenia sterowania ruchem kolejowym (srk),
  - urządzenia i systemy telekomunikacyjne,
  - sieć trakcyjna,
  - urządzenia i układy elektroenergetyki do 1 kV,
  - obiekty inżynieryjne,
  - perony i obiekty kubaturowe,
  - przejścia i przejazdy,
  - DSAT.
 • Realizacji robót polegających na budowie i przebudowie infrastruktury drogowej w niezbędnym zakresie oraz budowie obiektów służących ochronie środowiska.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Tomach: III wraz z Załącznikami oraz IV SIWZ.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy.  www.pois.gov.pl