Powrót

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko w zarządzie spółki

Rada Nadzorcza zaprasza do składania zgłoszeń w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. realizacji inwestycji spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

1. Kandydat na Członka Zarządu – dyrektora ds. realizacji inwestycji powinien spełniać kryteria:

1) wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne;
2) co najmniej 10-letni staż pracy, w tym nie mniej niż 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych przy realizacji projektów inwestycyjnych łącznie z ich przygotowywaniem o wartości powyżej 100 mln złotych;
3) znajomość prawa polskiego i unijnego w zakresie wdrażania projektów infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków pomocowych w ramach perspektywy finansowej 2007 – 2013 oraz 2014 -2020;
4) niekaralność i brak toczących się postępowań karnych wobec kandydata;
5) korzystanie z pełni praw publicznych oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
6) niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych;
7) dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

2. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:

1) list motywacyjny, zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. realizacji inwestycji;
2) określenie stanowiska, na które kandyduje;
3) życiorys zawodowy (z podaniem adresu korespondencyjnego, e - mailowego, numeru telefonu kontaktowego); 4) aktualny, nie starszy niż 30-dniowy oryginał zaświadczenia o niekaralności; 5) poświadczone kopie następujących dokumentów:
a) dowodu tożsamości; b) dyplomu ukończenia wyższej uczelni; c) świadectw pracy (lub zaświadczenie o zatrudnieniu); 6) oświadczenie kandydata o: a) ukończeniu studiów wyższych; b) stażu pracy oraz doświadczeniu wymaganym na stanowisku, na które kandydat aplikuje; c) korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; d) niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych; e) braku toczących się postępowań karnych wobec kandydata; f) braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7) oświadczenie w sprawie uzyskania absolutorium w związku z pełnieniem funkcji w organach osoby prawnej, jeżeli kandydat pełnił taką funkcję, za wszystkie okresy, w których kandydat pełnił taką funkcję; 8)oświadczenie dotyczące prowadzenia działalności społecznej lub zarobkowej, która może powodować konflikt interesów z uwagi na przedmiot działalności Spółki, której dotyczy postępowanie, w przypadku gdy kandydat prowadzi taką działalność albo oświadczenie
o nieprowadzeniu takiej działalności; 9) inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności  kandydata.

Odpisy dokumentów, o których mowa w pkt 5) mogą być poświadczone przez kandydata, jednakże oryginały lub urzędowe odpisy tych dokumentów kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej najpóźniej w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymienione dokumenty i oświadczenia powinny być załączone w formie przewidzianej przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U. 2003 Nr 55, poz. 476 ze zm.).

3. Zgłoszenia kandydatów winny być doręczone do Centrali Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03 – 734 Warszawa, ul. Targowa 74, pok. 014, parter skrzydło C, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Członka Zarządu – dyrektora ds. realizacji inwestycji spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” w terminie do 17 sierpnia 2016 r. do godz. 15.00.

Przyjmujący zgłoszenie wyda, na żądanie, pisemne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zawierające datę i godzinę przyjęcia.

Zgłoszenia mogą być również przesłane pocztą kurierską lub listem poleconym na adres Centrali Spółki: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03 – 734 Warszawa ul. Targowa 74, pok. 014, parter skrzydło C. Decyduje termin wpływu pod wskazany powyżej adres.

4. Informacje o Spółce, w zakresie przekazywanym z mocy prawa sądowi rejestrowemu, będą dostępne w siedzibie Spółki po uprzednim umówieniu, w terminie do 12 sierpnia 2016 r. do godz. 16.00.

Osobą upoważnioną do udostępniania dokumentów jest Pani Urszula Chmielecka tel. (22) 47 332 96.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu, nie podlegają rozpatrzeniu, o czym kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie i drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu numer telefonu i adres elektroniczny.

5. Każdy z kandydatów ma prawo wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego. Wycofanie następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia.

6.  Złożone oferty zostaną otwarte 25 sierpnia 2016 r.

7. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi warunki formalne określone w ogłoszeniu, zostaną przeprowadzone w Centrali Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03 – 734 Warszawa ul. Targowa 74 do 6 września 2016 r.

W toku rozmów kwalifikacyjnych Rada Nadzorcza oceniać będzie w szczególności:

a) wiedzę w zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka; b) doświadczenie związane z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników; c) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek działających w grupie kapitałowej; d) znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa; e) znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne; f) znajomość zasad nadzoru właścicielskiego; g) znajomość przepisów prawa w zakresie dotyczącym działalności Spółki; h) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce; i) wiedzę i doświadczenie z zakresu przygotowania i wykonawstwa przedsięwzięć inwestycyjnych oraz prowadzenia procesów inwestycyjnych, w tym finansowanych ze środków unijnych.

8. Nieobecność kandydata w terminie wyznaczonym na rozmowę kwalifikacyjną traktowana będzie na równi z rezygnacją z udziału w postępowaniu.

9. O wynikach postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie i drogą elektroniczną, na wskazany w zgłoszeniu numer telefonu i adres elektroniczny.

10. Przeprowadzający postępowanie kwalifikacyjne będzie mógł, bez podania przyczyn, w każdym czasie zakończyć postępowanie, bez wyłonienia kandydatów.

11. Dokumenty kandydata, którego zgłoszenie nie uzyskało aprobaty Rady Nadzorczej, nie odebrane przez niego osobiście w terminie 14 dni od daty powiadomienia o braku aprobaty zostaną komisyjnie zniszczone.