Powrót

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska w Zarządzie Spółki

1)Prezesa Zarządu
2)Członka Zarządu - dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych.


Rada Nadzorcza zaprasza do składania zgłoszeń w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatów na stanowiska: Prezesa Zarządu i Członka Zarządu - dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych w spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zwanej dalej PKP PLK S.A. 

1.  Kandydat na Prezesa Zarządu powinien spełniać kryteria:

a)  wykształcenie wyższe;
b)  co najmniej 10-letni staż pracy, w tym: 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym, przy czym nie krótsze niż 3-letnie udokumentowane doświadczenie na stanowisku kierowniczym obejmującym swoim zakresem zarządzanie podmiotami gospodarczymi lub dużymi jednostkami organizacyjnymi podmiotów gospodarczych;
c)  znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikowanie się;
d)  niekaralność i brak toczących się postępowań karnych wobec kandydata;
e)  korzystanie z pełni praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych;
f)  niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych;
g)  dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

2.  Kandydat na Członka Zarządu – dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych powinien spełniać kryteria określone w pkt. 1 lit. od c – g oraz następujące:

a)  wykształcenie wyższe (kierunkowe); dodatkowym atutem będzie wykształcenie podyplomowe z zakresu finansów, prawa lub zarządzania;
b)  co najmniej 8-letni staż pracy, przy czym nie krótsze niż 5-letnie udokumentowane doświadczenie na stanowisku kierowniczym obejmującym swoim zakresem obowiązki zarządzania finansami w dużych podmiotach gospodarczych.

3.  Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:

a)  list motywacyjny, zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PKP PLK S.A. w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko: Prezesa Zarządu; Członka Zarządu - dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych;
b)  określenie stanowiska na które kandyduje;
c)  życiorys zawodowy (z podaniem adresu korespondencyjnego, e-mailowego, numeru telefonu kontaktowego lub faksu);
d)  aktualny, nie starszy niż 30-dniowy oryginał zaświadczenia o niekaralności;
e)  poświadczone kopie następujących dokumentów:

  • dowodu tożsamości; 
  • dyplomu ukończenia wyższej uczelni; 
  • świadectw pracy (lub zaświadczenia o zatrudnieniu) potwierdzających wymagany staż pracy;

f)  oświadczenie kandydata o:

  • ukończeniu studiów wyższych; 
  • stażu pracy oraz doświadczeniu wymaganym na stanowisku, na które kandydat aplikuje; 
  • poziomie znajomości języka obcego, o którym mowa w pkt 1 ust. c, jeżeli znajomość języka jest wymagana na stanowisku, na które kandydat aplikuje;
  • korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych; 
  • niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych;
  • braku toczących się postępowań karnych przeciw kandydatowi;
  • braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

g)  oświadczenie o uzyskaniu absolutorium w związku z pełnieniem funkcji w organach osoby prawnej, jeżeli kandydat pełnił taką funkcję;
h)  oświadczenie dotyczące prowadzenia aktywności społecznej lub zarobkowej, które mogą powodować konflikt interesów z uwagi na przedmiot działalności Spółki, której dotyczy postępowanie;
i)  inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności kandydata.

Odpisy dokumentów, o których mowa w pkt. e mogą być poświadczone przez kandydata, jednakże oryginały lub urzędowe odpisy tych dokumentów kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej najpóźniej w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymienione dokumenty i oświadczenia powinny być załączone w formie przewidzianej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. z 2003 r., Nr 55, poz.476 ze zm.).

4.  Zgłoszenia kandydatów powinny być doręczone do Centrali Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03–734 Warszawa ul. Targowa 74, pok. 014, parter skrzydło C, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: (wpisać nazwę stanowiska, którego zgłoszenie dotyczy) Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” w terminie do 28 stycznia 2016 r. do godz. 16.00.

Przyjmujący zgłoszenie wyda na żądanie pisemne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zawierające datę i godzinę przyjęcia.

Zgłoszenia mogą być również przesłane pocztą kurierską lub listem poleconym na adres Spółki: Centrali Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03–734 Warszawa ul. Targowa 74, pok. 014, parter skrzydło C. 

Decyduje data wpływu do siedziby PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

5.  Informacje o Spółce, w zakresie przekazywanym z mocy prawa sądowi rejestrowemu, będą dostępne w siedzibie Spółki po uprzednim umówieniu, w terminie do 27 stycznia 2016 r. do godz. 16.00.

Osobą upoważnioną do udostępniania dokumentów jest Pani Urszula Chmielecka tel. + 48 (22) 47 332 96.

6.  Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu, nie podlegają rozpatrzeniu, o czym kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu numer telefonu lub adres elektroniczny.

7.  Każdy z kandydatów ma prawo wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego. Wycofanie następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia.

8.  Złożone oferty zostaną otwarte w dniu 28 stycznia 2016 r.

9.  Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi warunki formalne określone w ogłoszeniu zostaną przeprowadzone w siedzibie Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03–734 Warszawa ul. Targowa 74, od 8 lutego 2016 r. do 26 lutego 2016 r., w toku których Rada Nadzorcza oceniać będzie wiedzę z poniższych zagadnień:

a)  wiedza w zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa spółka;
b)  znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
c)  znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek działających w grupie kapitałowej;
d)  znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa;
e)  znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
f)  znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej;
g)  znajomość języka angielskiego, jeżeli jest wymagana na stanowisku, na które kandydat aplikuje;
h)  znajomość przepisów prawa w zakresie dotyczącym działalności Spółki;
i)  doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce;
j)  znajomość zasad realizacji projektów inwestycyjnych oraz prowadzenia finansów przedsiębiorstwa.

10.  Nieobecność kandydata w terminie wyznaczonym na rozmowę kwalifikacyjną traktowana będzie na równi z rezygnacją z udziału w postępowaniu.

11.  Rada Nadzorcza może przeprowadzić dodatkową rozmowę kwalifikacyjną zgodnie z § 10 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. z 2003 r., Nr 55, poz.476 ze zm.).

12.  O wynikach postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie. 

13.  Przeprowadzający postępowanie kwalifikacyjne będzie mógł, bez podania przyczyn, w każdym czasie zakończyć postępowanie bez wyłonienia kandydatów. 

14.  Dokumenty kandydata, którego zgłoszenie nie uzyskało aprobaty Rady Nadzorczej, nie odebrane przez niego osobiście w terminie 14 dni od daty powiadomienia o braku aprobaty zostaną komisyjnie zniszczone.