Powrót

Podpisano umowę na promocję projektu modernizacji odcinka Zabrze - Katowice - Kraków

Na zdjęciu widoczni: Mirosław Bożek - dyrektor Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Dariusz Kostrzębski - Prezes KOW Sp. z o.o.

Działania informacyjne i promujące tj. artykuły w prasie, współpraca z mediami, konferencje prasowe, materiały na stronie internetowej, foldery, ulotki i plakaty, telewizyjne i radiowe spoty informacyjne powinny być skierowane do: ogółu społeczeństwa, partnerów społecznych i gospodarczych, mediów regionalnych i ogólnopolskich, administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych.

Działania informacyjne i promujące maja na celu:
  • zapewnienie kompleksowej, rzetelnej i stałej informacji o projekcie, roli Unii Europejskiej w jego finansowaniu, a co za tym idzie rozwoju infrastruktury kolejowej w Polsce;
  • budowanie świadomości społecznej dotyczącej istnienia Funduszu Spójności (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko), jego dostępności, roli oraz korzyści jakie oferuje;
  • utrwalenie przekonania, że wykorzystane środki Funduszu Spójności przyczyniają się do rozwoju infrastruktury kolejowej, a tym samym rozwoju gospodarczego kraju i Unii Europejskiej;
  • informowanie o planowanej organizacji robót, prowadzeniu ruchu pociągów podczas robót, o utrudnieniach dla pasażerów, wynikających z prowadzonych robót budowlanych.
 

Wartość umowy wynosi 606 462,00 PLN (brutto), a wykonawcą prac będzie konsorcjum firm:

  • KOW Sp. z o.o. (LIDER konsorcjum) z siedzibą w Warszawie;
  • Kolejowe Przedsiębiorstwo Turystyczno – Wypoczynkowe „NATURA TOUR” Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku.

 

Termin wykonania przedmiotu umowy – 30 września 2014 r., od dnia jej podpisania.

Przedmiot zamówienia obejmuje linię kolejową E 30 na odcinku Sosnowiec Jęzor - Jaworzno Szczakowa – Kraków Główny Towarowy (tj. linie kolejowe nr 134 - 6,9 do km i nr 133 - 51,4 km) oraz w zakresie robot sygnalizacyjnych: LCS Jaworzno Szczakowa, LCS Trzebinia, LCS Kraków Mydlniki w ramach projektu "Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków”.

Odcinek Sosnowiec Jęzor – Jaworzno Szczakowa – Kraków Główny Towarowy zlokalizowany jest na południu Polski w woj. śląskim I małopolskim. Łączna długość odcinka linii od stacji Zabrze do stacji Kraków (Podłęże) wynosi 144 km, natomiast długość odcinka Sosnowiec Jęzor - Jaworzno Szczakowa – Kraków Główny Towarowy wynosi 58,2 km.

Analizowana linia kolejowa stanowi część III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego, który biegnie z Drezna przez Wrocław – Katowice – Kraków – Medykę – Lwów – Kijów do Moskwy. Linia E 30 jest uznawana za linię o priorytetowym znaczeniu, a istotnym czynnikiem lokalizacyjnym jest fakt łączenia przez linię stolic regionów, a więc znaczących aglomeracji miejskich: Katowic wraz z aglomeracją górnośląską i Krakowa.

Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości zmodernizowanych odcinków linii kolejowych.

Projekt "Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków" znajduje się na liście podstawowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pod pozycją 7.1-11.1.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

     

Informacje dla mediów
Robert Kuczyński
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
tel.22/4732147, e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl

   

www.pois.gov.pl