Powrót

Podpisano kolejne 2 umowy na modernizację linii kolejowej E 30 Zabrze - Katowice - Kraków na odcinku Sosnowiec Jęzor – Jaworzno Szczakowa - Trzebinia – Kraków Główny Towarowy

Podpisanie umowy do przetargu nr 2 – Modernizacja odcinka: Trzebinia – Krzeszowice, umowę podpisali: ze strony firmy OHL ŻS - lidera konsorcjum wykonawców (od lewej): Václav Bartoněk - Członek Zarządu; Ing. František Ledabyl - Wiceprezes Zarz
 • Trzebinia – Krzeszowice - kontrakt nr 2,
 • Krzeszowice – Kraków Główny Towarowy - kontrakt nr 3.
 

Są to dwie kolejne z czterech umów, jakie zostały podpisane w ramach projektu obejmującego odcinek Zabrze - Katowice - Kraków, którego modernizacja rozpocznie się w przyszłym roku.

Zakres robót budowlanych na odcinku Trzebinia - Krzeszowice (kontrakt nr 2) obejmie między innymi:

 • kompleksową modernizację 17,6 km linii dwutorowej;
 • modernizację dwóch szlaków i czterech stacji/posterunków, odgałęźnych/przystanków osobowych;
 • modernizację trzech oraz likwidację 12 przejazdów i przejść w poziomie szyn;
 • budowę trzech wiaduktów drogowych i budowę jednego mostu drogowego oraz 6 przepustów drogowych;
 • modernizację dwóch wiaduktów oraz 12 mostów kolejowych, w tym trzech w sposób umożliwiający wykorzystanie obszaru pod obiektami jako przejścia dla dużych zwierząt;
 • modernizację 13 istniejących przepustów, w tym dziewięć w sposób umożliwiający wykorzystanie ich jako przejścia dla drobnych zwierząt;
 • budowę dziewięciu nowych przejść podziemnych dla pieszych oraz modernizację jednej istniejącej kładki;
 • budowę ok. 21,0 km ekranów akustycznych.

 

Wartość umowy dla kontraktu nr 2 wynosi 393 274 156,00 PLN netto(479 794 470,32 PLN brutto), a wykonawcą robót wyłonionym w przetargu nieograniczonym będzie konsorcjum firm:

 • OHL ŽS, a.s. z Brna w Republice Czeskiej (lider konsorcjum)
 • Przedsiębiorstwo TOR-KAR-SSON Zbigniew Kargul ul. Chełmżyńska 211, 04-458 Warszawa

 

Zakres robót budowlanych na odcinku Krzeszowice – Kraków Główny Towarowy (kontrakt nr 3) obejmie między innymi:

 • modernizację 20,5 km linii dwutorowej;
 • modernizację trzech szlaków i dwóch stacji;
 • likwidację jednej stacji i w zamian budowę przystanku osobowego;
 • likwidacja jednej przystanku osobowego;
 • modernizację trzech oraz likwidację sześciu przejazdów i przejść w poziomie szyn;
 • budowę jednego wiaduktu kolejowego i jednego mostu drogowego;
 • modernizację trzech wiaduktów drogowych, dziewięciu wiaduktów i siedmiu mostów kolejowych;
 • budowę jednego nowego i modernizację 15 istniejących przepustów;
 • budowę trzech nowych i likwidację jednego istniejącego przejścia podziemnego dla pieszych oraz likwidację dwóch kładek;
 • budowę ekologicznego systemu przejść dla płazów i innych małych zwierząt oraz ok. 23,7 km ekranów akustycznych.

 

Wartość umowy dla kontraktu nr 3 wynosi 295 634 300,00 PLN netto (360 673 846,00 PLN brutto), a wykonawcą robót wyłonionym w przetargu nieograniczonym będzie konsorcjum firm:

 • Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum)
 • PKP Energetyka S.A.
 • Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku

 

Realizacja projektu POIiŚ 7.1-11.1 „Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice - Kraków” polega na kompleksowej modernizacji wszystkich elementów infrastruktury kolejowej linii E 30 na odcinku Sosnowiec Jęzor - Jaworzno Szczakowa – Kraków Główny Towarowy (dotyczy linii kolejowych nr 134 i nr 133).

Termin realizacji robót planowany jest w okresie grudzień 2011 r. – czerwiec 2014 r.


Projekt POiIŚ 7.1-11.1 jest realizowany w systemie „projektuj i buduj” w ramach czterech postępowań przetargowych dla następujących odcinków:

1.Przetarg nr 1: Modernizacja odcinków: Sosnowiec Jęzor – Jaworzno Szczakowa (km 6,847-0,000 linii nr 134); Jaworzno Szczakowa –Trzebinia (km 15,810-29,110 linii nr 133),

2. Przetarg nr 2: Modernizacja odcinka: Trzebinia – Krzeszowice (17,6 km linii nr 133);

3. Przetarg nr 3: Modernizacja odcinka: Krzeszowice – Kraków Główny Towarowy (20,5 km linii nr 133);

4. Przetarg nr 4: Sygnalizacja dla obszaru: LCS Jaworzno Szczakowa, LCS Trzebinia, LCS Kraków Mydlniki (6,9 km linii nr 134) oraz (51,8 km linii nr 133).

 

Oprócz czterech kontraktów na realizację robót budowlanych, w ramach projektu realizowane są inne kontrakty na:

 • działania informująco - promujące (w dniu 15.11.2010 r. została podpisana umowa z wykonawcą),
 • nadzór nad robotami budowlanymi (w dniu 03.11.2010 r. otwarto oferty i obecnie trwa praca komisji przetargowej),
 • wykonanie budowy i przebudowy sieci i urządzeń stanowiących układ zasilania kolejowej trakcji elektrycznej przez PKP Energetyka S.A. – trwa procedura uzgodnienia treści porozumienia i umowy;

 

Celem modernizacji linii E30 jest dostosowanie stacji i szlaków do warunków technicznych wynikających z umów AGC i AGTC dla korytarzy transportowych tj. do kursowania pociągów pasażerskich z taborem klasycznym z prędkością maksymalną 160 km/h i pociągów towarowych z prędkością maksymalną 120 km/h.

 

Prezentacja

 

 

Projekt ubiega się o finansowanie przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2007-2013.

   

www.pois.gov.pl

 Informacje dla mediów

Jacek Karniewski
Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Katowicach
tel. 32 710 4613, + 48 694 480 192
e-mail: j.karniewski@plk-sa.pl