Powrót

PKP Polskie Linie Kolejowe zawarły z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego dwie umowy na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Pierwsza umowa dotyczy projektu „Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z modernizacją wiaduktu kolejowego i przejścia podziemnego w obrębie dworca kolejowego Lublin”. Całkowita wartość projektu to 29 680 831,66 PLN, a wysokość dotacji wynosi 20 679 267,96 PLN (85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu).

Celem projektu jest przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie dworca kolejowego z uwzględnieniem modernizacji zabytkowego wiaduktu kolejowego oraz wydłużeniem istniejącego podziemnego przejścia dla pieszych, które znajduje się pod peronami dworca kolejowego w Lublinie. Efektem tej inwestycji będzie poprowadzenie nowych ciągów pieszych, które ułatwią przemieszczanie się pieszym na odcinku pomiędzy dworcem kolejowym a miastem, a także poszerzenie skrajni pionowej pod wiaduktem, usprawniającej poruszanie się samochodów ulicą Władysława Kunickiego. Termin realizacji projektu to lata 2010 – 2012.

Druga umowa zakłada sfinansowanie projektu „Modernizacji części infrastruktury technicznej linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia – Dorohusk w obrębie przystanku osobowego Lublin Północny oraz stacji Świdnik dla sprawnego skomunikowania aglomeracji”. Całkowita wartość projektu wynosi 22 185 700,00 PLN. Wysokość dotacji to 14 947 160,75 PLN (82,2% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu).

W rezultacie realizacji projektu zostanie zmodernizowany przystanek osobowy Lublin Północny i stacja Świdnik. Projekt pozwoli na usprawnienie komunikacji w obrębie dworców kolejowych, jako części układu komunikacyjnego przyszłego obszaru metropolitalnego z lotniskiem regionalnym w Świdniku. Projekt realizowany będzie w latach 2010 – 2011.


Umowy podpisali:

  • w imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.:

- Jerzy Mietliński Zastępca Dyrektora Centrum Realizacji Inwestycji w Warszawie,

- Sławomir Burczaniuk Dyrektor Oddziału Centrum Realizacji Inwestycji w Lublinie,

 

  • w imieniu Zarządu Województwa Lubelskiego:

- Krzysztof Hetman Marszałek Województwa Lubelskiego,

- Krzysztof Grabczuk Wicemarszałek Województwa Lubelskiego.

 

Dofinansowanie dla projektów zostało przyznane w ramach Osi Priorytetowej V Transport, Działania 5.4. Transport kolejowy, współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.

   

Małgorzata Kwiatkowska
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Lublinie
e-mail: ma.kwiatkowska@plk-sa.pl