Powrót

LCS Malbork dla konsorcjum Trakcji Polskiej

Oferty na realizację tego zadania złożyło osiem konsorcjów, a za najkorzystniejszą wybrano ofertę zaproponowaną przez konsorcjum w składzie:

Trakcja Polska S.A., PKP Energetyka S.A., Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „Mosty Łódź” S.A., „INTOP Warszawa” Sp. z o.o., Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o., opiewającą na kwotę 868 894 251,27 PLN netto, 1 060 050 986,55 PLN brutto.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych modernizacji linii kolejowej nr 9 na odcinku objętym obszarem Lokalnego Centrum Sterowania z siedzibą w Malborku liczącym ponad
50 km i obejmującym realizację robót na następujących odcinkach:

 • odcinek nr 1 - południowa granica LCS (w okolicach miejscowości Susz) do stacji Malbork,
 • odcinek nr 2 - od stacji Malbork do północnej granicy LCS w Szymankowie.

 

Zakres prac modernizacyjnych będzie obejmować:

 • układy torowe stacji i szlaków,
 • nawierzchnię torową z poprawą geometrii toru,
 • podtorze, odwodnienie,
 • stacyjne, liniowe przejazdowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym warstwy podstawowej,
 • urządzenia i sieci teletechniczne wraz z informacją podróżnych,
 • sieć trakcyjną z elementami zasilania 3kV,
 • likwidację przejazdów kolejowych wraz z budową dróg objazdowych,
 • budowę wiaduktów lub przejść podziemnych,
 • modernizację istniejących obiektów inżynierskich i obiektów kubaturowych utrzymania ruchu,
 • perony i małą architekturę,
 • obiekty ochrony środowiska,

oraz usunięcie przeszkód i pozostałych elementów infrastruktury nie kolejowej i instalacji przemysłowych oraz sanitarnych.

 

Modernizacja Lokalnego Centrum Sterowania Ruchem Kolejowym Malbork to kolejny etap przebudowy ponad 350 kilometrowej linii kolejowej E-65 łączącej Warszawę z Gdynią. Celem modernizacji jest dostosowanie parametrów linii do nowych standardów oraz wymogów umów międzynarodowych AGC (o głównych międzynarodowych liniach kolejowych) i AGTC (o głównych międzynarodowych liniach kolejowych transportu kombinowanego).

 

Informacje dla mediów:
Robert Kuczyński
Rzecznik Prasowy
Centrum Realizacji Inwestycji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl
tel. +48 22 47 336 40

 

 

www.pois.gov.pl

 

Projekt  ubiega się o finansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego  Infrastruktura i Środowisko