Powrót

Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie złożone przez konsorcjum POL - AQUA w przetargu na budowę dworca Łódź Fabryczna

11 lipca 2011 roku Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie złożone przez konsorcjum POL - AQUA w związku z oddaleniem przez zamawiającego upoważnionego – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – protestu na wybór, w dniu 24 maja 2011 r. najkorzystniejszej oferty na budowę multimodalnego dworca Łódź Fabryczna, złożonej przez konsorcjum:   • Torpol Spółka z o.o., - lider konsorcjum, • Astaldi S.p.A., • Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o., • Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.,.   Należy przypomnieć, że Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 11 kwietnia 2011 roku, nakazał wykluczenie z postępowania konsorcjum firm Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A. i Dragados S.A. Kolejnym etapem procedury, przed zawarciem umowy z wybranym konsorcjum, jest przeprowadzenie przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych szczegółowej kontroli całego postępowania prowadzonego od grudnia 2009 roku. Obligatoryjna kontrola uprzednia dotyczy całego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i ma na celu sprawdzenie zgodności postępowania z przepisami ustawy. Tej czynności dokonuje się zawsze w siedzibie Urzędu Zamówień Publicznych, gdzie zamawiający dostarcza kopię całej dokumentacji postępowania. Na przeprowadzenie kontroli Urząd ma do 30 dni od daty przekazania całości dokumentacji. Inwestycja dotycząca budowy nowego dworca Łódź Fabryczna jest projektem infrastrukturalnym, bardzo złożonym i skomplikowanym. Postępowanie jest prowadzone w trybie dwuetapowego przetargu ograniczonego, w tym dotychczas obejmowało dwukrotną publikację „krótkiej listy”, dwukrotne zaproszenie do składania ofert wraz z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. W związku ze środkami ochrony prawnej, jakie stosowały konsorcja ubiegające się o kontrakt złożono: 18 protestów, 9 odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej, 2 skargi do sądu okręgowego. Objętość zgromadzonej od początku postępowania dokumentacji wynosiła kilkanaście tysięcy stron zebranej w ponad 50 segregatorach. Wstępny koszt projektu szacowany jest na ok. 1,9 mld złotych, przy dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na poziomie ponad 1,2 mld złotych. Okres realizacji projektu przewidywany jest na lata 2011-2014.  

Informacje dla mediów:

Robert Kuczyński

Rzecznik Prasowy

Centrum Realizacji Inwestycji

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl

tel. +48 22 47 32 147

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską i znajduje się na liście projektów podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zadanie 7.1- 24.2 - Modernizacja linii kolejowej Warszawa Łódź, etap II, Lot B - odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna ze stacją Łódź Fabryczna oraz budową części podziemnej dworca Łódź Fabryczna przeznaczonej dla odprawy i przyjęć pociągów oraz obsługi podróżnych. Przebudowa układu drogowego i infrastruktury wokół multimodalnego dworca Łódź Fabryczna - budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego nad i pod ul. Węglową.