Powrót

Komunikat prasowy - porozumienie ze związkami zawodowymi

Informuję, że w dniu 21 października 2009 r. Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe SA podpisał porozumienie ze związkami zawodowymi w sprawie wdrożenia zmian organizacyjnych w spółce.

Zarząd PLK przewiduje wdrożenie docelowych zmian struktury organizacyjnej ograniczającej ilość jednostek organizacyjnych spółki do 24, w tym 18 zakładów linii kolejowych (o 9 mniej, niż obecnie). Wdrożenie struktury docelowej zostanie rozdzielone na dwa etapy. W pierwszym etapie, od 1 stycznia 2010 r., zostanie wdrożona struktura obejmująca 29 jednostek organizacyjnych, w tym 23 zakłady linii kolejowych. Zarząd PLK powoła administracyjno-związkowy zespół monitorujący, który do 31 marca 2010 r. ustali harmonogram dojścia do struktury docelowej oraz będzie monitorował realizację zawartego wczoraj porozumienia. Podczas wdrażania zmian organizacyjnych będą obowiązywały następujące zasady: 1.    Ograniczenie zatrudnienia w związku ze zmianami organizacyjnymi dokonane zostanie wyłącznie w wyniku naturalnych odejść (m.in. emerytury, renty, porozumienia stron). 2.    Dla złagodzenia skutków zmian organizacyjnych, w siedzibach zakładów kończących działalność zostaną zlokalizowane terenowe komórki organizacyjne lub pozostawionych zostanie część stanowisk pracy. 3.    Pracownikom, którzy nabyli uprawnienia emerytalne, zostaną wypowiedziane umowy o pracę lub zawarte zostaną z nimi porozumienia o rozwiązaniu umów o pracę w trybie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. 4.    Pozostałym pracownikom zatrudnionym w przekształcanych zakładach przedstawiona zostanie realna propozycja zatrudnienia, uwzględniająca m.in. doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i możliwość przekwalifikowania. 5.    Przemieszczenia pracowników mogą odbywać się w obrębie wszystkich jednostek organizacyjnych PLK, a pracodawca będzie się kierował m.in. możliwościami dojazdu do miejsca pracy. 6.    Zmiana warunków umowy o pracę nastąpi zasadniczo w drodze porozumienia stron. 7.    Pracodawca będzie się kierować zasadą utrzymania poziomu wynagrodzenia pracownika nie niższego od dotychczas otrzymywanego.  Przypominam również, że zmiany organizacyjne w Polskich Liniach Kolejowych nie dotyczą wyłącznie zakładów linii kolejowych. Z dniem 1 listopada 2009 r. rozpocznie się organizowanie Centrum Realizacji Inwestycji, jednostki niezbędnej dla sprostania rosnącym zadaniom inwestycyjnym, która powstanie na bazie niektórych biur Centrali spółki oraz dotychczasowych oddziałów regionalnych PLK. Będzie to jednostka działająca na obszarze całego kraju, w miejscach realizowania najważniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych. W Centrum znajdą zatrudnienie liczni specjaliści z zakładów linii kolejowych. Zreorganizowana zostanie również struktura Centrali PLK w Warszawie. Zmiany organizacyjne dotyczą również struktur Straży Ochrony Kolei. Zarządzanie tą formacją będzie dwuszczeblowe, a nie jak dotąd – trzyszczeblowe, zostanie także dostosowane do docelowej struktury organizacyjnej zakładów linii kolejowych.

Krzysztof Łańcucki
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.